Ulgi podatkowe dla zespołów chłopskich prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.34.171

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 lipca 1961 r.
w sprawie ulg podatkowych dla zespołów chłopskich prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 449, z 1955 r. Nr 22, poz. 139 i z 1960 r. Nr 29, poz. 167), art. 11 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 i z 1958 r. Nr 45, poz. 223), art. 101 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25) oraz art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61 i z 1960 r. Nr 51, poz. 300) zarządza się, co następuje:
Stosowanie ulg podatkowych określonych w §§ 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1959 r. w sprawie zwolnień i ulg podatkowych dla kółek rolniczych oraz innych zrzeszeń, prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców, oraz dla zespołów maszynowych (Dz. U. Nr 13, poz. 73) przedłuża się do roku 1965 włącznie dla zespołów na terenie województw warszawskiego, bydgoskiego, rzeszowskiego i lubelskiego oraz powiatów bełchatowskiego, łęczyckiego, pajęczańskiego, poddębickiego, rawskiego, wieruszowskiego województwa łódzkiego, powiatów brzeskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, oświęcimskiego, tarnowskiego województwa krakowskiego oraz powiatu zawierciańskiego województwa katowickiego.
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych do zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie i w wysokości przewidzianej przepisami, o których mowa w § 1, w odniesieniu do zespołów chłopskich na terenach nie wymienionych w § 1, jeżeli uzasadniają to względy gospodarcze.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1964 r. (Dz.U.64.8.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1964 r.