Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.3.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 1967 r.
w sprawie ulg podatkowych dla niektórych przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych z tytułu nakładów inwestycyjnych.

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych dla rzemieślników z tytułu inwestycji (Dz. U. z 1966 r. Nr 10, poz. 66) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych dla rzemieślników z tytułu inwestycji (Dz. U. z 1966 r. Nr 10, poz. 66) oraz przepisy na jej podstawie wydane rozciąga się w zakresie inwestycji wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 powołanej ustawy na następujące prywatne przedsiębiorstwa przemysłu materiałów budowlanych:
1) cegły palonej bądź wapienno-piaskowej,
2) wyrobów betonowych i prefabrykatów służących jako materiały ścienne,
3) dachówki, pustaków ceramicznych i kafli,
4) wapna palonego,
5) gipsu palonego.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do inwestycji rozpoczętych po dniu 1 stycznia 1967 r. i zakończonych do dnia 31 grudnia 1970 r.