Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.101.855

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 20 października 1932 r.
o ulgach celnych.

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Przy przywozie poniżej wyszczególnionych towarów może być stosowane cło ulgowe, którego wysokość w stosunku procentowym do cła normalnego (autonomicznego) określa się jak następuje:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło ulgowe w %% cła normalnego (autonomicznego)
z 88 z p. 2aKrążki z materjałów włóknistych impregnowanych bakelitem (gumoitextowe) do wyrobu kół zębatych, - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu30
z 177 z p. 23Folja aluminjowa sprasowana nieodłącznie z papierem, podgumowana do wyrobu etykiet, - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Za towary, które na podstawie niniejszego rozporządzenia mogłyby korzystać z ulg celnych, lecz które zostaną oclone bez zastosowania ulg celnych, może być zwrócona różnica należności między cłem normalnem a ulgowem, o ile:
a)
zostanie ustalona przez urząd celny tożsamość towaru przed wydaniem jego do wolnego obrotu, przyczem ustalenie tożsamości winno się odbyć przez wydzielenie prób w sposób przewidziany w § 42 rozporządzenia z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 276),
b)
podanie o zastosowanie ulgi celnej będzie złożone w przeciągu dni 30 od chwili ostatecznego ustalenia wyniku rewizji danego towaru.

Jeżeli petent wystąpi o ulgę celną przed sprowadzeniem towaru, lecz ocli go za cłem normalnemi zanim zostanie wydane pozwolenie na ulgową odprawę celną, to w takich wypadkach zwrot różnicy cła może nastąpić na skutek podania petenta, złożonego w przeciągu 30 dni od chwili przyznania ulgi celnej wraz z deklaracją celną (kwitem celnym) oraz z dowodami, stwierdzającemi zgodnie z niniejszem rozporządzeniem tożsamość towaru.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w, żyjcie trzeciego dnia po ogłoszeniu i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1932 r. włącznie.