Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.96.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 23 listopada 1933 r.
o ulgach celnych.

Na podstawie art. 7 punkt b ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) w brzmieniu nadanem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 554) zarządza się co następuje:
Przy przywozie poniżej wyszczególnionych towarów pobiera się cło ulgowe, którego wysokość w stosunku procentowym do cła normalnego (autonomicznego) zawartego w kolumnie I lub II taryfy celnej przywozowej, w brzmieniu każdocześnie obowiązującem, określa się jak następuje:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło ulgowe w %% cła normalnego (autonomicznego)
89 z p. 1Używane w lecznictwie rośliny i ich części, nierozdrobnione: ipekakuana, koła, senes, kora chinowa20
inne, w kraju niehodowane - za pozwoleniem Ministra Skarbu20
157 z p. 2Szpat ciężki mielony do celów przemysłowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu20
170 z p. 2Elektro - korundy i węglo-krzemy w ziarnkach, rozdrobnione lub zmielone do wyrobu tarcz szlifierskich - za pozwoleniem Ministra Skarbu50
295 p. 8Fosfór - za pozwoleniem Ministra Skarbubez cła
309 z p. 2Nadboran sodu do celów przemysłowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu50
313 z p. 3Arsenian wapnia do celów przemysłowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu40
320 z p. 3Żelazocyjanki sodowe, potasowe, wapniowe, wapniowo-potasowe do celów przemysłowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu50
332 p. 2Bezwodnik octowy do celów przemysłowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu20
346Siarczek węgla10
395 z p. 1Chlorek kwasu paratoluolosulfonowego12
395 p. 3Kwas ftalowy i jego bezwodnik7
395 p. 4Chlorek benzoilu35
396 z p. 2Antrachinon - za pozwoleniem Ministra Skarbu8
396 z p. 2Betametyloantrachinon, kwas antrachinonosulfonowy8
397 z p. 1Orto - i paratoluidyna, meta i paraksylidyna10
397 z p. 1Alfanaftyloanima - za pozwoleniem Ministra Skarbu10
397 z p. 2Ortoanizydyna, krezydyna, dwumetylo - i dwuetyloanilina, etylobenzyloanilina i jej sulfokwas, kwas antranilowy30
397 z p. 4Tioanilina45
397 z p. 4Acetoparafenylenodwuamina10
397 z p. 4Paranitroanilina - za pozwoleniem Ministra Skarbu10
397 z p. 5Kwas metafenylenodwuaminosulfonowy 1. 3. 430
397 z p. 6Dwuchlorobenzydyna, dwuchlorotolidyna, dwuanizydyna20
397 z p. 8Betanaftyloamina5
397 z p. 8Fenyloalfanaftyloamina, etylo i toliloalfanaftyloaminy30
397 z p. 9Kwas Cleve - naftyloaminosulfonowy 1. 6, 1. 7 i naftyloaminosulfonowy 1, 5, kwas Freunda - naftyloaminodwusulfonowy 1. 3. 6, kwas C - naftyloaminodwusulfonowy 2. 4, 8, kwasy dwuaminostylbenodwusulfonowe, kwasy fenylo - i tolilonaftyloaminosulfonowe 1. 8, kwas betana-ftyloaminoalfasulfonowy (kwas Tobiasa)30
397 z p. 10Aminoantrachinon alfa i beta5
397 z p. 12Kumidyna, jednoszczawiowometafenylenodwuamina30
398 p. 1aRezorcyna5
398 p. 5aNaftole - za pozwoleniem Ministra Skarbu5
398 p. 6Kwas oksynaftoesowy 3. 35
398 z p. 7Kwas naftolomonosulfonowy 2.7, kwas naftolomonosulfonowy 1.5, kwas naftolosuifonowy 2.6 (sól Schaeffera)30
399 z p. 1Aminofenol20
399 z p. 3Kwas paraaminosalicylowy5
399 z p. 4Kwas nitroaminofenolosulfonowy30
399 z p. 5Kwas aminonaftolosulfonowy 1.8.4. (kwas S), kwas aminonaftolosulfonowy 2. 5. 7 (kwas I) i jego pochodna mocznikowa, kwas aminonaftolodwu-sulfonowy 1.8.2.4 (kwas 2 S)35
399 z p. 6Nitrobenzylidenometaamidofenol, parachloroortoaminofenolosulfokwas, kwas amidoazolowy (paraaminofenylo 1. 2 naftiminoazolo 5 - oksy 7 - sulfokwas)35
400 p. 1Fenylometylopyrazolon, fenylosulfometylopyrazolon, kwas fenylosulfopyrazolonokarbonowy5
z 401Czterornetylodwuaminobenzhydrol, czteroetylodwuaminobenzhydrol, czterometylodwu-aminobenzofenol, keton Michlera20
z 402Fenylohydrazyna30
z 408Sadze do celów przemysłowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu55
461Wosk do szczepienia drzew32
466 p. 1

z lit. a

Klej rybi płynny do celów przemysłowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu10
z 479Siarczan potasu - za pozwoleniem Ministra Skarbubez cła
488 z p. 1aProszek ze sztucznej żywicy (bakelitowy) do celów przemysłowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu40
490 z p. 2Fenetydyna do wyrobu fenacetyny - za pozwoleniem Ministra Skarbubez cła
726Nici gumowe do wyrobu taśm gumowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu20
866Sączki z gliny70
900 z p. 4bAmpułki szklane do chlorku etylu - za pozwoleniem Ministra Skarbu62
z 989Zamknięcia niklowe do ampułek szklanych -- za pozwoleniem Ministra Skarbu85
1000 p. 4Motyki, sapy, dziabki, grabie, grace, pazurki ogrodnicze, kantowniki i szufelki ogrodowe - surowe, bejcowane, lakierowane, - chociażby z trzonami52
1016 z p. 1bPierścienie z drutu stalowego t. zw. "drutówka", sprowadzane przez fabryki opon samochodowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu30
1018 p. 10bNożyce do strzyżenia owiec65
1018p. 10cNożyce ogrodnicze32
1018p. 10dSekatory26
1036 z p. 3cWentyle do dętek samochodowych o wadze sztuki 1 kg i mniej, sprowadzane przez fabryki opon samochodowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu70
1088 p. 1

z lit. a

Ręczne walce, używane w ogrodnictwie57
1088 p. 1bSiewniki ogrodowe ręczne55
I, II, III
1088 p. 1cRęczne opryskiwacze:
I. taczkowe, wózkowe43
II. plecakowe17
1088 p. 2Sprzężajowe szufle70
z lit. b
1088 p. 2cSprzężajowe brony obrotowe78
1088 p. 2fSprzężajowe siewniki:
II. do nawozów sztucznych65
III. kombinowane do równoczesnego wysiewu nasion i nawozów63
1088 p. 2gSprzężajowe opryskiwacze ogrodowe, polowe54
1088p. 2 iSprzężajowe rozlewacze gnojówki rzutowe, rzędowe78
1088 p. 2m IISprzężajowe obsypniki jedno i wielorzędowe, pielniki, obsypniki - pielniki - o wadze sztuki 100 kg i mniej60
1088 p. 3cSilnikowe maszyny do uprawy roli zapomocą części obrotowych83
1088 z p. 4Walce, przysposobione do bezpośredniego łączenia z ciągówkami80
1089 p. 1aKosiarki ręczne13
1089 p. 1bKosiarki sprzężajowe87
1089 p. 2aŻniwiarki zwykłe oprócz objętych p. 2 lit. b87
1089 p. 2bŻniwiarki - wiązałki87
1089 p. 2cPrzyrządy żniwne odkładające do kosiarek87
1089 p. 3Aparaty specjalne do ostrzenia noży maszyn żniwnych18
1089 p. 5Wyorywacze do buraków, ziemniaków80
1090 p. 3Samopodawacze do młocarń84
1090 p. 4a,bPodnośniki - stertniki do słomy, siana, snopów84
1090 p. 5Wiązacze do słomy, siana32
1090 z p. 6aBukowniki do koniczyn: o jednym bębnie, o wadze powyżej 1.500 kg65
1092 z p. 1aSieczkarnie bębnowe o szerokości gardła powyżej 310 mm80
1092 z p. 1b IISieczkarnie toporowe, również z wydmuchiwaczami, o szerokości gardła powyżej 310 mm do 340 min włącznie71
1092 p. 4Młynki do kości49
1092 p. 8Śrutowniki:
a proste o tarczach lub walcach metalowych45
b kombinowane z gniotownikami49
1095 p. 2Podkurzacze37
1095 p. 3Maski ochronne26
1095 p. 4Pułapki do wyłapywania trutni22
1095 p. 6Rojnice44
1095 p. 7Wszelkie inne przyrządy pszczelnicze osobno niewymienione22
1096 p. 1Młynki do nawozów sztucznych78
1096 z p. 7Kwoki55
1097Maszyny i aparaty rolnicze osobno niewymienione66
1098 p. 6Ostrza do pielników80
1098 p. 7Inne części maszyn i narzędzi rolniczych, oprócz osobno wymienionych80
1115 p. 2Łącznice telefoniczne - za pozwoleniem Ministra Skarbu20
1137 p. 1Ciągówki (traktory) z silnikiem 6 cylindrów i mniej, oprócz gąsienicowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu16
1145 pp. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, z 9a i b, pp. 10, 11 i z p.14Części samochodów, cyklonet i motocykli oprócz siodeł motocyklowych i kół tarczowych samochodowych, sprowadzane przez krajowe fabryki, produkujące samochody i motocykle - za pozwoleniem Ministra Skarbu1,0
Za towary, które ma podstawie niniejszego rozporządzenia, względnie rozporządzenia obowiązującego w czasie clenia, mogłyby korzystać z ulg celnych, lecz które zostaną oclone bez zastosowania ulg celnych, może być zwrócona różnica należności między cłem normalnem a ulgowem, o ile:
a)
zostanie ustalona przez urząd celny tożsamość towaru przed wydaniem jego do wolnego obrotu, przyczem ustalenie tożsamości winno się odbyć przez wydzielenie prób w sposób, przewidziany w § 42 rozporządzenia z dnia 4 października 1933 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 552),
b)
podanie o zastosowanie ulgi celnej będzie złożone w przeciągu dni 30 od chwili ostatecznego ustalenia wyniku rewizji danego towaru.

Jeżeli petent wystąpi o ulgę celną przed sprowadzeniem towaru, lecz ocli go za cłem normalnem, zanim zostanie wydane pozwolenie na ulgową odprawę celną, to w takich wypadkach zwrot różnicy cła może nastąpić na skutek podania petenta, złożonego w przeciągu 30 dni od chwili przyznania ulgi celnej wraz z deklaracją celną (kwitem celnym) oraz z dowodami stwierdzającemu zgodnie z niniejszem rozporządzeniem tożsamość towaru.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 1934 r. włącznie.