Ulga celna na śledzie wędzone, t.zw. "stromlingi".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.89.693

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 7 listopada 1933 r.
o uldze celnej na śledzie wędzone, t. zw. "strömlingi".

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) w brzmieniu nadanem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 554) zarządza się co następuje:
Przy przywozie poniżej wymienionego towaru pobiera się cło ulgowe, którego wysokość w stosunku procentowym do cła normalnego (autonomicznego) zawartego w kolumnie II taryfy celnej przywozowej, w brzmieniu każdocześnie obowiązującem, określa się jak następuje:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło ulgowe w %% cła normalnego (autonomicznego)
z 255Śledzie wędzone, t. zw. "strömlingi" - za pozwoleniem Ministra Skarbu50
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 1934 r. włącznie.