Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.101.730

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 5 grudnia 1921 r.
w przedmiocie ulgi celnej dla masła i sera.

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
§  1. 1 Uwalnia się od cła na czas od dnia 7 grudnia 1921 r. do dnia 31 stycznia 1922 r. włącznie następujące towary:

poz. tar. 35 p. 2 sery z wyjątkiem wykwintnych,

poz. tar. 36 masło krowie i owcze,

poz. tar. 51 p. 5 margarynę i sztuczne masła jadalne.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1921 r. (Dz.U.21.108.793) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1922 r.