[Określanie lokalnych standardów urbanistycznych] - Art. 19. - Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji... - Dz.U.2021.1538 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Określanie lokalnych standardów urbanistycznych] - Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1538 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.
Art.  19.  [Określanie lokalnych standardów urbanistycznych]
1. 
Standardy, o których mowa w art. 17 ust. 2, 4, 6 i 7, obowiązują, o ile gmina nie określi w drodze uchwały lokalnych standardów urbanistycznych w zakresie parametrów określonych w ust. 2.
2. 
Lokalne standardy urbanistyczne:
1)
w zakresie odległości lub liczby kondygnacji nie mogą różnić się o więcej niż 50% od standardów, o których mowa w art. 17 ust. 2, 4, 6 i 7;
2)
nie mogą różnić się o więcej niż 50% w zakresie wskaźnika procentowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2.
3. 
W lokalnych standardach urbanistycznych, o których mowa w ust. 1, rada gminy może określić liczbę miejsc parkingowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej lub obowiązek zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868 i 1093).
4. 
Uchwała o ustaleniu lokalnych standardów urbanistycznych stanowi akt prawa miejscowego.