Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.103.858

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2016 r.
Artykuł  19
1. Umowa niniejsza wchodzi w życie dziesiątego dnia po dniu otrzymania drogą dyplomatyczną późniejszej z not, w których Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o zakończeniu procedur wewnętrznych niezbędnych dla wejścia w życie niniejszej Umowy.
2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

Umowę niniejszą sporządzono w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.