Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.664

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2016 r.

DRUGI PROTOKÓŁ
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.,
podpisany w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 17 grudnia 2014 r. w Warszawie został podpisany Drugi protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., w następującym brzmieniu:

DRUGI PROTOKÓŁ

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy

zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego,

podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", pragnąc zmienić Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, zwaną dalej "Umową",

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Artykuł 4 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

"Zezwolenie, wydane przez właściwe organy Państwa jednej Umawiającej się Strony, uprawnia jego posiadacza do przekraczania wspólnej granicy Państw Umawiających się Stron oraz nieprzerwanego pobytu w strefie przygranicznej tego Państwa do 90 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy."

Artykuł  2

Artykuł 9 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku o wydanie zezwolenia wynosi 20 euro.

2. Zwolnione z opłaty, o której mowa w ustępie 1, są następujące kategorie osób:

1) osoby niepełnosprawne;

2) emeryci i renciści;

3) dzieci w wieku do lat 18.

3. Nie pobiera się opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie drugiego i kolejnego wniosku o wydanie zezwolenia."

Artykuł  3

Do Umowy dodaje się nowy artykuł 9a, który otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Usługodawcy zewnętrznemu może zostać powierzone przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia, informacji biometrycznych, opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia oraz dokumentów podróży, jak również zwracanie dokumentów podróży wraz z wydanym zezwoleniem lub z powiadomieniem o odmowie wydania zezwolenia.

2. Rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie zezwoleń wykonywane jest wyłącznie przez organy wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy.

3. Usługodawca zewnętrzny, o którym mowa w ustępie 1, może pobierać opłatę za usługę w wysokości nie większej niż jedna czwarta opłaty określonej w artykule 9 ustęp 1. Taka opłata pobierana jest bez względu na zwolnienia wynikające z artykułu 9 ustęp 2 i 3."

Artykuł  4

Uchyla się artykuł 13 Umowy.

Artykuł  5

Następujące jednostki podziału administracyjnego znajdujące się w strefie przygranicznej na terytorium Ukrainy dodaje się do wykazu Załącznika nr 1 do Umowy:

Волинськa облaсть Volynska Oblast:

"4081. Гевин Hevyn

4082. Opaнi Orani

4083. Руснiв Rusniv"

Львiвськa облaсть Lvivska Oblast:

"1546. Тисовець Tysovets"

Artykuł  6

Załącznik nr 4 do Umowy przyjmuje następujące brzmienie:

"Sankcje stosowane w przypadku naruszenia zasad małego ruchu granicznego:

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

b) umieszczenie danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

c) unieważnienie zezwolenia;

d) grzywna;

- na terytorium Ukrainy:

a) wydalenie;

b) skrócenie okresu pobytu tymczasowego na terytorium Ukrainy, jeżeli naruszenie nie podlega odpowiedzialności administracyjnej lub karnej (artykuł 24 Ustawy Ukrainy o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców);

c) zakaz wjazdu;

d) grzywna (artykuł 202 Kodeksu Ukrainy o wykroczeniach administracyjnych);

e) ostrzeżenie lub grzywna (artykuł 203 Kodeksu Ukrainy o wykroczeniach administracyjnych);

f) grzywna lub areszt administracyjny w wymiarze do 15 dni (artykuł 2041 Kodeksu Ukrainy o odpowiedzialności administracyjnej);

g) unieważnienie zezwolenia."

Artykuł  7

Każda z Umawiających się Stron poinformuje drugą Stronę drogą dyplomatyczną o wypełnieniu procedur wymaganych przez jej prawo do wejścia w życie niniejszego Protokołu. Protokół wejdzie w życie zgodnie z procedurą określoną w artykule 19 Umowy.

Artykuł  8

Niniejszy Protokół, który stanowi integralną część Umowy, pozostanie w mocy tak długo, jak długo będzie obowiązywała Umowa.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, właściwie upoważnieni przez ich odpowiednie Rządy, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,
- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,
- będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 16 listopada 2015 r.