Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.41.249

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 maja 1921 r.

USTAWA
z dnia 10 maja 1921 r.
o ukończeniu budowy kolei Czersk-Liniewo, zaczętej przez b. rząd pruski na Pomorzu.

Art.  1.

Upoważnia się Rząd do poczynienia zarządzeń w celu ukończenia zaprojektowanej, jako linji głównej, pierwszorzędnej, zaczętej przez b. rząd pruski, budowy kolei parowej normalno-torowej z Czerska do Liniewa, jako kolei państwowej drugorzędnej, z odpowiednią zmianą projektu pierwotnego, oraz do jej sfinansowania.

Art.  2.

Upoważnia się Ministra Kolei Żelaznych do oznaczenia stacji i przystanków oraz do oznaczenia terminu otwarcia ruchu.

Art.  3.

Eksploatacja i ruch pociągów prowadzone będą według ustaw i przepisów, obowiązujących na kolejach państwowych.

Art.  4.

Dalsze wydatki, niezbędne do wykonania robót, należy wstawić do budżetu na rok 1921 i 1922.

Art.  5.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Kolei Żelaznych.

Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.