Układanie list urlopów pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.52.482

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 lipca 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie układania list urlopów pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Na mocy art. 5 i 11 ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. № 40, poz. 334) zarządza się co następuje:
Dla ułożenia list urlopowych pracownicy wybierają ze swego grona delegatów w stosunku następującym:

w zakładach, zatrudniających do 10 pracowników, 1 delegata;

w zakładach, zatrudniających od 11 do 50 pracowników, 2 delegatów;

w zakładach, zatrudniających od 51 do 100 pracowników, 3 delegatów;

w zakładach, zatrudniających od 101 do 500 na każdą rozpoczętą nową setkę przybywa 1 delegat;

Przy wyższej liczbie pracowników na każde rozpoczęte pół tysiąca pracowników przybywa 1 delegat.

Wybór delegatów odbywa się na ogólnem zebraniu pracowników zakładu drogą wyborów tajnych i proporcjonalnych.

Protesty przeciw prawidłowości wyborów w ciągu tygodnia od dnia wyborów wolno zgłaszać do inspektora pracy właściwego obwodu, który mocen jest zarządzić ponowne wybory.

Za zgodą zarządu przedsiębiorstwa mogą pracownicy poszczególnych działów zakładu pracy wybierać własnych delegatów i układać odrębne listy urlopów, nie uczestnicząc w wyborach ogólnych.
Zmiany kolejności urlopów w ułożonych już i przyjętych listach osób uprawnionych do korzystania z urlopu mogą być wprowadzane, o ile nastąpi na to zgoda zainteresowanego pracownika oraz zarządu przedsiębiorstwa.
Zmiany w listach osób korzystających z urlopów, wywołane chorobą pracownika (ustęp drugi art. 5 ustawy), winny być dokonane przez zarząd przedsiębiorstwa na skutek zwrócenia się doń chorego pracownika, który winien przedłożyć zarządowi świadectwo lekarza o chorobie.
W zakładach, w których istnieje stałe przedstawicielstwo ogółu pracowników, uznane przez pracowników i zarząd przedsiębiorstwa, przedstawicielstwo to może, za zgodą stron obu, pełnić obowiązki delegatów, wybieranych na podstawie rozporządzenia niniejszego.

W tych wypadkach §§ 1 i 2 nin. rozporządzenia nie mają zastosowania.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia we wszystkich zakładach pracy, wymienionych w art. 1 ustawy z dn. 16 maja 1922 r. o ile nie podlegają one bezpośrednio poszczególnym ministerstwom.