Układ w sprawie uregulowania połowu gladys (Pleuronectes platessa) i fląder (Pleuronectes flesus) na Morzu Bałtyckiem. Berlin 1929.12.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.30.207

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1931 r.

UKŁAD
w sprawie uregulowania połowu gladys (Pleuronectes platessa) i fląder (Pleuronectes flesus) na morzu Bałtyckiem
podpisany w Berlinie, dnia 17 grudnia 1929 r.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia siedemnastego grudnia tysiąc dziewięćset dwudziestego dziewiątego roku podpisany został w Berlinie układ w sprawie uregulowania połowu gladys (Pleuronectes platessa) i fląder (Pleuronectes flesus) na morzu Bałtyckiem i protokół końcowy, które brzmią jak następuje:

UKŁAD

w sprawie uregulowania połowu gladys (Pleuronectes platessa) i fląder (Pleuronectes flesus) na morzu Bałtyckiem.

Danja, Wolne Miasto Gdańsk, Niemcy, Polska i Szwecja, kierowane chęcią przedsięwzięcia środków przeciwko znacznemu zmniejszaniu się wydajności połowów na morzu Bałtyckiem, postanowiły zawrzeć układ i mianowały w tym celu swych pełnomocników: (pominięto),

którzy, po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i należyte, zgodzili się na następujące postanowienia:

Postanowienia niniejszego układu mają zastosoowanie do części morza Bałtyckiego, ograniczonej na zachodzie wybrzeżem niemieckim, na południu wybrzeżem niemieckim, polskiem i gdańskiem, na wschodzie linją: granica niemiecko-litewska - Utl"ngan, na północy wybrzeżem szwedzkiem i duńskiem, a między niemi przez linje:

a)
latarnia morska Falsterbo - latarnia morska Stevens,
b)
Skelby Kirche - Flinthorne Odde,
c)
Kappel Kirche - Gulstav,
d)
Ristingehale - Äröhale,
e)
Skjoldnaes - Pöls Huk,
f)
Schiffsbrücke - Sondeburg.

Na obszarze oznaczonym w artykule 1 ustalony zostaje roczny czas ochrony gladys (Pleuronectes platessa), który rozpoczyna się z dniem 1 lutego, a kończy z dniem 31 marca włącznie.

Umawiające się Rządy zabronią połowu zapomocą włoków ciągnionych ze statków (trawl) na obszarze swych wód terytorjalnych, z dopuszczeniem jednak wyjątków, wymienionych w protokóle końcowym

Dla ochrony stanu gladys (Pleuronectes platessa) i fląder (Pleuronectes flesus) oznaczone zostają następujące wymiary najmniejsze:

1)
w części określonego w artykule 1 obszaru ograniczonej na wschodzie linją Gjedser - Ahrenshoop, 24 cm dla gladys i 22 cm dla fląder,
2)
w części określonego w artykule 1 obszaru, ogrniczonej na zachodzie linią Gjedser - Ahrenshoop, na wschodzie zaś linją Utl"ngan - granica polsko-niemiecka, 21 cm dla gladys i 20 cm dla fląder,
3)
w części określonego w artykule 1 obszaru, ograniczonej na zachodzie linią Utl"ngan - granica polsko-niemiecka, 18 cm dla gladys i fląder.

Gladysy, złowione na obszarze określonym w artykule 1, nie mogą być przechowywane lub wiezione na statku w czasie ochronnym ustalonym w artykule 2. Podobnie gladysy i flądry, nieodpowiadające najmniejszym miarom, ustalonym w artykule 4 dla części obszaru określonego w artykule 1, nie mogą być przechowywane lub wiezione na statku w tej części obszaru.

Wyładowanie na wybrzeżach Umawiających się Krajów gladys złowionych na obszarze określonym w art. 1 podczas trwania czasu ochronnego, ustalonego w artykule 2 jest zakazane; również przywóz takich ryb na statkach i promach i ich sprzedaż w krajach Umawiających się Rządów jest zakazana.

Do portów i na wybrzeże części określonego w artykule 1 obszaru, dla której oznaczone są wymiary najmniejsze, nie mogą być na statkach i promach przywożone gladysy i flądry, nieodpowiadające tym najmniejszym wymiarom; nie mogą one być w tych portach wyładowywane i tam sprzedawane ani też stamtąd dalej przesyłane.

Umawiające się Rządy skłonią rybaków zapomocą stosownych środków do wrzucenia do wody gladys i fląder mniejszych od ustalonych wymiarów i gladys w czasie ochronnym, natychmiast po ich złowieniu i to przy zastosowaniu środków, potrzebnych do zachowania ich przy życiu.

Umawiające się Rządy zobowiązują się przedsięwziąć w czasie najkrótszym środki potrzebne do wykonania powyższego układu, oraz podać je sobie wzajemnie do wiadomości.

Układ jest sporządzony w języku duńskim, niemieckim, polskim i szwedzkim. Wszystkie cztery teksty mają dla interpretacji równe znaczenie.

Układ powyższy winien być ratyfikowany. Dokumenty ratyfikacyjne winny być w czasie możliwie najbliższym złożone w Urzędzie Spraw Zagranicznych w Berlinie.

Układ wejdzie w życie w miesiąc po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego i pozostanie w mocy trzy lata od dnia wejścia w życie.

Jeśli żaden z Umawiających się Rządów nie wymówi powyższego układu na 6 miesięcy przed upływem terminu jego prawomocności, układ pozostaje nadal w mocy na czas niograniczony, z tem jednak zastrzeżeniem, że każdy z Umawiających się Rządów wymówić może układ powyższy przed dniem 1 lipca każdego roku i wymówienie obowiązywać będzie od dnia 31 grudnia tegoż roku.

NA DOWÓD CZEGO Pełnomocnicy podpisali układ niniejszy i przyłożyli na nim swoje pieczęcie.

Sporządzono w Berlinie dnia 17 grudnia 1929 r. w jednym egzemplarzu, który pozostanie w archiwum Urzędu Spraw Zagranicznych w Berlinie i którego jednobrzmiący odpis dostarczony będzie wszystkim Państwom, należącym do układu.

PROTOKÓŁ KOŃCOWY.

Przy podpisaniu w dniu dzisiejszym układu w sprawie uregulowania połowu gladys i fląder na morzu Bałtyckiem Pełnomocnicy Umawiających się Rządów zgodzili się na następujące postanowienia:

Do Artykułu 1.

Postanowienia układu odnoszą się także do Flensburger Förde.

Do Artykułu 3.

Pozostawia się do uznania Umawiających się Rządów zezwolenie na poławianie ryb zapomocą włoków ciągnionych ze statków (trawl) na obszarze ich wód terytorialnych, na głębokości nie mniejszej niż 20 metrów.

Umawiające się Rządy zachowują sobie prawo utrzymania dotychczas dopuszczonych wyjątków z zakazu połowu zapomocą sieci ciągnionych na pewnych ograniczonych co do miejsca częściach wód terytorjalnych:

a)
Niemcy narazie zatrzymują obecny sposób połowu w zatoce Eckernförde, w zatoce Wismarskiej, na wybrzeżu Meklenburskim na wschód od Warnemünde na wodach Stralsundskich, w zatoce Swinemünde i przy wybrzeżu wschodniopruskiem.
b)
Danja dopuszcza połów zapomocą włoków, ciągnionych ze statkiem z obciążeniem, mniejszem niż 20 kg.
c)
Polska i Gdańsk zachowują prawo dopuszczenia połowu zapomocą włoków, ciągnionych przez małe statki bez motoru na obszarze ich wód terytorialnych.

Zgodzono się, że w zasadzie winien być osiągnięty całkowity zakaz połowu zapomocą sieci ciągnionych ze statków na obszarze wód terytorjalnych.

Do Artykułu 9.

Zgodzono się, że dążyć należy do tego, aby postanowienia niniejszego układu weszły w życie możliwie przed 1 lutego 1930 r.

Umawiające się Rządy wyrażają gotowość przystąpienia, po upływie roku, do rokowań, mających na celu przekonanie się, czy postanowienia tego układu nie dadzą się rozciągnąć poza obecnie ustalone zasady także na flądry i zimnice (Pleuronectes limanda).

Na dowód czego niżej podpisani podpisali niniejszy protokół, który jest sporządzony w języku duńskim, niemieckim, polskim i szwedzkim i którego wszystkie cztery teksty mają dla interpretacji równe znaczenie.

Sporządzono w Berlinie dnia 17 grudnia 1929 r. w jednym egzemplarzu, który pozostanie w archiwum Urzędu Spraw Zagranicznych w Berlinie i którego jednobrzmiący odpis dostarczony będzie wszystkim Państwom należącym do układu.

Zaznajomiwszy się z powyższym układem i protokółem końcowym, uznaliśmy je i uznajemy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz W. M. Gdańska za słuszne zarówno w całości jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczmy, że są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

NA DOWÓD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 21 lutego 1931 r.