Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.62.401

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 14 lipca 1920 r.
o ujednostajnieniu uposażenia pisarzów hipotecznych w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie i w Lublinie.

Art.  1.

Pisarze hipoteczni przy sądach okręgowych i przy sądach pokoju w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie i w Lublinie za czynności urzędowe pobierają od osób zainteresowanych opłaty, przewidziane w taksie.

Nadto pisarze hipoteczni w miejscowościach, które wyznaczy Minister Sprawiedliwości, otrzymywać będą pensją stosownie do mającej nastąpić organizacji urzędów. Do tego czasu pod wzglądem poboru pensji pozostaje w każdym poszczególnym wypadku stan dotychczasowy.

Art.  2.

Ustępy 2 i 3 art. 10 przepisów tymczasowych o wynagrodzeniu urzędników wymiaru sprawiedliwości w Polsce (Dzien. Urz. Dep. Spraw. z 1917 r. № 1 poz. 3) uchyla się.

Art.  3.

Ustawa niniejsza obowiązuje od dnia 1 sierpnia 1920 r.

Art.  4.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.