[Organy bezpieczeństwa państwa; jednostki Służby Bezpieczeństwa] - Art. 2. - Ujawnianie informacji o dokumentach organów... - Dz.U.2021.1633 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Organy bezpieczeństwa państwa; jednostki Służby Bezpieczeństwa] - Ujawnianie informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  2.  [Organy bezpieczeństwa państwa; jednostki Służby Bezpieczeństwa]
1. 
Organami bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy, są:
1)
Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
2)
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;
3)
Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;
4)
jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w pkt 1-3, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;
5)
instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych;
6)
Akademia Spraw Wewnętrznych;
7)
Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;
8)
Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe mu komórki;
9)
Informacja Wojskowa;
10)
Wojskowa Służba Wewnętrzna;
11)
Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
12)
inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych;
13)
(utracił moc);
14)
(utracił moc).
2. 
(utracił moc).
3. 
Jednostkami Służby Bezpieczeństwa, w rozumieniu ustawy, są te jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa, oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.