[Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.k. do postępowania lustracyjnego] - Art. 19. - Ujawnianie informacji o dokumentach... - Dz.U.2021.1633 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.k. do postępowania lustracyjnego] - Ujawnianie informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  19.  [Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.k. do postępowania lustracyjnego]

W zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszej ustawy do postępowania lustracyjnego, w tym odwoławczego oraz kasacyjnego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.