[Złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w określonych służbach] - Art. 11. - Ujawnianie... - Dz.U.2021.1633 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w określonych służbach] - Ujawnianie informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2021 r.
Art.  11.  [Złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w określonych służbach]
(utracił moc).
2. 
(utracił moc).
3. 
(utracił moc).
4. 
Złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego albo Centralnym Biurze Antykorupcyjnym funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 24, następuje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. Przepisów ust. 1-3 13  nie stosuje się.
5. 
Wzór oświadczenia lustracyjnego składanego na zasadach określonych w ust. 4 stanowi załącznik nr 4 do ustawy.
13 Art. 11 ust. 1-3 zostały uznane za niezgodne z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. sygn. akt K 2/07 (Dz.U.2007.85.571). Zgodnie z pkt 11 tego wyroku wymienione wyżej przepisy tracą moc z dniem 15 maja 2007 r.