Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.603

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 17 września 1920 r.
w przedmiocie uiszczania podatków bezpośrednich.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do nakazania częściowych wpłat na rachunek należnych do końca 1920 roku, lecz jeszcze nie wymierzonych podatków bezpośrednich oraz do przyznawania ulg w razie wcześniejszego uiszczenia tych podatków.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.