Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.46.406

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 kwietnia 1922 r.
w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych

Na zasadzie art. 4 ustawy z dn. 17 marca 1921 r.f zmieniającej przepisy tymczasowe o kosztach sądowych (Dz. U. R. P. № 32, poz. 194) i art. 6 ustawy z dn. 17 grudnia 1921 r. zmieniającej przepisy tymczasowe o kosztach sądowych (Dz. U R. P. № 106, poz. 770) oraz art. 12 ustawy z dnia 3 czerwca 1921 r. o Kontroli Państwowej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Opłaty sądowa z wyjątkiem wskazanych w § 2 uiszcza się w znaczkach sądowych. Opłaty na sumę powyżej 60.000 mk. można wpłacać również w gotówce. Opłaty ponad 300.000 mk. uiszcza się tylko w gotówce, przyczem do kas poborowych przy sądach okręgowych (apelacyjnych) mogą być wpłacane w gotowiźnie opłaty nie przewyższające 1.000.000 mk. Opłaty ponad 1.000.000 mk. mają być wpłacane wyłącznie do kas skarbowych.
§  2. Opłaty w postępowaniu hipotecznem, opłaty stosunkowe w postępowaniu upadłościowem, opłaty w spławach karnych (art. 35, 42, 56, 57, 60 - 69 przepisów tymcz. o kosztach sądowych, z wyjątkiem wypadków wskazanych w art. 40 i 67 tychże przepisów) oraz opłaty w postępowaniu rejestracyjnem, bez względu na wysokość sumy będą uiszczane gotówką według przepisów dotychczasowych.

Niniejsze rozporządzenie nie -stosuje się również do kaucji kasacyjnych, grzywien, opłat, przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. zmieniającej przepisy tymczasowe o kosztach sądowych, oraz kosztów postępowania w sprawie (art. 22-29 przep. tymcz. o koszt. sąd.).

§  3. 2 Znaczki sądowe będą 6 kategorji: po 10.000 mk., 50.000 mk., 10 groszy, 50 groszy, 1 zloty i b złotych polskich. Znaczki sądowe niniejszej wartości do 5.000 mk. włącznie wycofuje się z obiegu.
§  4. Sprzedaży znaczków sądowych dokonywują sądowe kasy poborowe, sekretarze sądów, oraz komornicy i pisarze hipoteczni.
§  5. Nieużyte przez interesantów znaczki sądowe nie mogą być przyjmowane z powrotem przez sądy i urzędy sądowe.
§  6. Znaczki sądowe nakleja się jedne obok drugich lub jedne pod drugimi, i o ile pozwala na to miejsce, bez odstępów na pierwszej stronie podania, pisma, względnie załącznika.

Znaczki sądowe dla uiszczenia opłaty kancelaryjnej nakleja się w aktach sprawy na oryginałach dokumentów, decyzji i t. p. pozostających w aktach, na wydawanych zaś stronom dokumentach należy zrobić wzmiankę o wysokości uiszczonej opłaty.

Jeżeli w myśl obowiązujących przepisów wolno pewnego rodzaju wnioski i prośby składać ustnie do protokułu, odpowiednie znaczki sądowe, dostarczone przez stroną, należy nakleić na odnośnym protokule.

§  7. Naklejone znaczki sądowe należy skasować (unieważnić) bądź przez dziurkowanie, bądź przez przekreślenie znaczków' na krzyż atramentem tak, ażeby końce kresek przechodziły na papier bądź przez odciśnięcie pieczęci sądowej w ten sposób, aby pieczęć zakrywała większą część pojedynczych znaczków i zachodziła z góry i z boku na otaczający je papier, prócz tego we wszystkich wypadkach należy zaznaczyć na znaczkach datę ich skasowania, oraz obok nich sumę skasowanych znaczków za podpisem osoby je kasującej.
§  8. Znaczki sądowe kasują w Sądzie Najwyższym, sądach apelacyjnych i okręgowych sekretarze, w sądach pokoju - sędziowie, a w urzędach sądowych - komornicy i pisarze hipoteczni.
§  9. O ile służy stronie prawo żądania zwrotu uiszczonej opłaty sądowej w całości lub części, winien sąd wydać odpowiednią decyzję i odpis jej przesłać prezesowi sądu w celu asygnowania podlegającej zwrotowi sumy stosownie do § 49 i nast. przepisów rachunkowo-kasowych (Monitor Polski № 285 z 1921 r.).

O wydaniu asygnacji, zarządzającej zwrot opłaty sądowej w całości lub części, należy odnotować na pokwitowaniu z przyjętej opłaty lub obok naklejonych znaczków sądowych, którymi była uiszczona opłata, z wymienieniem kwoty ulegającej zwrotowi.

§  10. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w okręgach sądów apelacyjnych warszawskiego, lubelskiego i Ziem Wschodnich z dniem 1 października 1922 r.

Sprostowania:

b) W Dz. U. R. P.№ 46 poz. 406 w § 2 ust. 1 "rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1922 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych" zamiast "art. 35, 42.." powinno być "art. 35-42.."
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1923 r. (Dz.U.23.84.658) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 1923 r.
2 § 3:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1923 r. (Dz.U.23.84.658) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 października 1923 r. (Dz.U.23.100.793) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1924 r. (Dz.U.24.34.362) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 kwietnia 1924 r.