Art. 3. - UEB-L-Polska. Układ dodatkowy do traktatu handlowego. Bruksela.1933.06.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.78.726

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1933 r.
Artykuł  3.

W razie gdyby Unja Ekonomiczna Belgijsko-Luksemburska albo Polska zmuszona była do ustanowienia ceł lub do podniesienia jednej albo kilku stawek celnych na produkty wyszczególnione na odnośnych listach A i B, strona ta zawiadomi o tem drugą Układającą się Stronę co najmniej na 15 dni przed przystąpieniem do wspomnianej podwyżki.

Ta druga Strona będzie w tym wypadku upoważniona do zażądania otwarcia rokowań w celu przywrócenia równowagi wzajemnych ustępstw które tworzą podstawę niniejszego układu i będzie mogła, w razie gdyby rokowania nie doprowadziły do porozumienia, wznowić równowagę drogą autonomiczną.