Udzielenie uprawnień do prowadzenia (kierownictwa) robót budowlanych na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, łódzkiego, kieleckiego, białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i wileńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.43.386

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 12 kwietnia 1927 r.
w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie udzielania uprawnień do prowadzenia (kierownictwa) robót budowlanych na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, łódzkiego, kieleckiego, białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i wileńskiego.

Na mocy art. 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów budowlanych na obszarach byłego zaboru rosyjskiego (Dz. P. P. P. № 14, poz. 176), do czasu uregulowania sprawy uprawnień do prowadzenia (kierownictwa) robót budowlanych w ogólno-państwowym zakresie, ustanawia się przy Ministerstwie Robót Publicznych Komisję Kwalifikacyjną, która wydawać będzie opinję o kwalifikacji osób ubiegających się o prawo prowadzenia (kierownictwa) robót budowlanych, oraz egzaminować kandydatów w myśl §§ 6 i 7 niniejszego rozporządzenia.

Moc uprawnień wydanych w myśl niniejszego rozporządzenia rozciąga się na obszar województw: warszawskiego, lubelskiego, łódzkiego, kieleckiego, białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i wileńskiego.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:

a)
przewodniczący i jeden członek-mianowani przez Ministra Robót Publicznych;
b)
dwaj delegaci Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego - mianowani przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;
c)
profesor Politechniki Warszawskiej;
d)
dwaj nauczyciele średniej szkoły budowlanej;
e)
wolnopraktykujący przedstawiciel zawodu architektoniczno-budowlanego.

Członków Komisji, wymienionych w punktach c, d, e mianuje Minister Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na okres lat 3-ch. W ten sam sposób zostaną zamianowani zastępcy członków Komisji.

Czynności Komisji Kwalifikacyjnej będą protokółowane.

Nieusprawiedliwiona nieobecność członka Komisji Kwalifikacyjnej na trzech kolejnych posiedzeniach powoduje jego zwolnienie.

Zależnie od wykazanych studjów i odbytej praktyki będą udzielane uprawnienia na podstawie wniosków Komisji Kwalifikacyjnej na prowadzenie (kierownictwo) robót budowlanych:
1)
bez ograniczeń;
2)
z wyłączeniem:
a)
budowli zabytkowych,
b)
pomników,
c)
budowli monumentalnych o charakterze użyteczności publicznej, jak naprzykład świątyń, teatrów, większych ratuszów, bibljotek publicznych i t. p.;
d)
budowli o skomplikowanej konstrukcji, przy których kierowanie budową wymaga specjalnych wiadomości zawodowych.

Do budowli o skomplikowanej konstrukcji zalicza się sklepienia, wyjąwszy kolebkowe (beczkowe) o rozpiętości do 8.0 m., krzyżowe o rozpiętości do 5.0 m., klasztorne o rozpiętości do 5.00 m.; konstrukcje żelazo - betonowe z zastosowaniem belek ciągłych, łukowych, układów ramowych, stosowane przy budowie świątyń, wielkich hal i tym podobnych większych budowli.

Uprawnienia do prowadzenia (kierownictwa) robót budowlanych bez ograniczeń w myśl § 2 punkt 1 udzielane będą osobom, które:
a)
posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukończone przepisanemi egzaminami, nabyte w jednej z państwowych Politechnik w kraju na wydziale architektury, względnie architektonicznym, albo na takich, względnie odpowiadających im, wydziałach uczelni zagranicznych i
b)
posiadają dostateczną co najmniej trzyletnią praktykę budowlaną w służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej, zaświadczoną przez odnośny urząd lub przez osoby uprawnione do kierowania robotami.
Uprawnienia do prowadzenia (kierownictwa) robót budowlanych z wyłączeniem budowli wymienionych w § 2 p. 2 pod literami a, b, c, udzielane będą osobom, które:
a)
posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukończone przepisanemi egzaminami, nabyte w jednej z państwowych Politechnik w kraju na wydziałach inżynierji lądowej lub wodnej, względnie lądowej i wodnej, wyjąwszy sekcję meljoracyjną, albo na takich, względnie odpowiadających im, wydziałach uczelni zagranicznych i
b)
posiadają dostateczną co najmniej trzyletnią praktykę budowlaną w służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej, zaświadczoną przez odnośny urząd lub przez osoby uprawnione do kierowania robotami.
Uprawnienia do prowadzenia (kierownictwa) robót budowlanych w myśl § 2 p. 2, których wykonywanie stanowić będzie zajęcie pomocnicze, związane i wchodzące w zakres głównego zawodu, udzielane będą osobom, które:
a)
posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukończone przepisanemi egzaminami, a uzyskane w jednej z państwowych Politechnik w kraju na wydziałach mechanicznym, elektrycznym, chemji, tudzież w akademji górniczej, albo na odpowiadających im wydziałach uczelni zagranicznych i
b)
posiadają dostateczną co najmniej trzyletnią praktykę budowlaną w służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej przy budowie fabryk, zakładów przemysłowych i budynków, związanych z wykonywaniem zawodu głównego, zaświadczoną przez odnośny urząd lub przez osoby uprawnione do kierowania robotami.

Osobom tym może jednak Komisja Kwalifikacyjna przyznać prawo prowadzenia robót budowlanych, wymienionych w § 2 p. 2 d, jeżeli uzna, że posiadają odpowiednie przygotowanie.

Uprawnienia do prowadzenia (kierownictwa) robót budowlanych w myśl § 2 p. 2 udzielane będą po złożeniu egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną osobom, które:

1. a) posiadają średnie wykształcenie w zawodzie budowlanym, zakończone przepisanemi egzaminami, nabyte w jednej ze średnich państwowych szkół budowlanych lub w oddziale budowlanym jednej z prywatnych szkół budowlanych, uznanych przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministerstwem Robót Publicznych za równorzędne z państwowemi szkołami średniemi tego samego typu, i

b) posiadają dostateczną co najmniej sześcioletnią praktykę budowlaną w służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej, zaświadczoną przez odnośny urząd lub przez osoby uprawnione do kierowania robotami;

2. a) ukończyły kurs szkoły średniej w zakresie 4 klas i

b) posiadają dostateczną co najmniej dwunastoletnią praktykę budowlaną w służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej, zaświadczoną przez odnośny urząd lub przez uprawnionych kierowników robót;

3. uzyskały prawo kierownictwa robotami budowlanemi na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Egzamin przewidziany w § 6 niniejszego rozporządzenia odbywa się pisemnie oraz ustnie i obejmować będzie niżej wymienione przedmioty w zakresie państwowych średnich szkół budowlanych:

1) Nauka o ustroju Państwa i prawo ogólne, 2) Prawo budowlane, 3) Higjena i ratownictwo, 4) Algebra, 5) Geometrja, 6) Fizyka, 7) Chemja, 8) Geometrja wykreślna, 9) Statyka budowlana i wytrzymałość materjałów, 10) Miernictwo, 11) Technologja materjałów budowlanych wraz z wiadomościami z geologji i mineralogji, 12) Ustroje budowlane, 13) Budownictwo wiejskie i miasteczek, wraz ze sprawą regulacji i zabudowań osiedli i miasteczek, 14) Ustroje żelazobetonowe, 15) Rysunki budowlane, 16) Urządzenia techniczne w budowlach (ogrzewanie, wodociągi, kanalizacja, osuszanie, sanitarja, gaz, elektryczność), 17) Formy architektoniczne i style, 18) Kosztorysowanie i kalkulacje, 19) Prowadzenie robót budowlanych i maszyny pomocnicze, 20) Księgowanie i korespondencja zawodowa.

Egzamin pisemny pod nadzorem członka Komisji trwać ma dni 8 i obejmować ma poza projektem budowlanym (p. 15) przedmioty wymienione wyżej pod p.p. 9, 12, 13, 14, 16 i 18.

W wyjątkowych wypadkach Komisja może przedłożyć Ministrowi Robót Publicznych wniosek na udzielenie jednego z uprawnień przewidzianych w § 2 i uwolnienie od egzaminu wymaganego w § 6 osobom, nieposiadającym wykształcenia budowlanego, po stwierdzeniu przez Komisję, że wykazały dostateczne wiadomości fachowe w czasie wykonywania praktyki.

Osoby, ubiegające się o uprawnienie w myśl § 6 p. 1 mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione przez Komisję od egzaminu po stwierdzeniu na podstawie złożonych dowodów, że posiadają dostateczną znajomość nauk będących przedmiotem wymaganego egzaminu, o ile w myśl niniejszego rozporządzenia posiadają pozatem prawo do uzyskania uprawnienia.

Uprawnienia do prowadzenia (kierownictwa) robót budowlanych nie mogą otrzymać osoby, które:
1)
nie ukończyły wieku lat 23;
2)
nie odpowiadają warunkom przepisanym postanowieniami §§ 3, 4, 5 i 6;
3)
były sądownie karane za czyny wynikające z chęci zysku;
4)
utraciły prawo kierowania robotami budowlanemi na mocy wyroku sądowego.
Osoby, ubiegające się w myśl niniejszego rozporządzenia o uzyskanie uprawnień budowlanych, określonych w §§ 3, 4, 5, 6 powinny złożyć do Ministerstwa Robót Publicznych podanie z załączeniem:
a)
metryki urodzin względnie odpowiednich dowodów zastępczych,
b)
dokumentów, stwierdzających nabyte wykształcenie,
c)
świadectwa odbytej praktyki budowlanej,
d)
dwu fotografij z własnoręcznym podpisem,
e)
ewentualnie dowodu nostryfikacji zagranicznych egzaminów.

Pozatem powinny wykazać znajomość dostateczną języka polskiego w słowie i piśmie.

Cudzoziemcy, ubiegający się o wymienione uprawnienia, powinni załączyć do podania zaświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stwierdzające, że w państwie, którego są obywatelami, obywatele polscy w zakresie uprawnień do kierownictwa robót budowlanych traktowani są narówni z obywatelami tego państwa.

Osoby, które w myśl niniejszego rozporządzenia ubiegają się o uzyskanie uprawnienia do prowadzenia (kierownictwa) robót budowlanych, powinny załączyć do podania kwit kasy skarbowej o wniesieniu sumy 180 zł. na rachunek bieżący № 94 Ministerstwa Robót Publicznych w centralnej kasie państwowej.

Egzamin, przewidziany w § 6 i § 7 niniejszego rozporządzenia, odbywać się będzie co najmniej raz do roku w Ministerstwie Robót Publicznych. Obwieszczenie o terminie egzaminów będzie dokonywane w drodze ogłoszeń w Monitorze Polskim i w dziennikach urzędowych wojewódzkich. Porządek egzaminów, tudzież podział pracy między członkami Komisji, ustala przewodniczący Komisji. Egzaminy z każdego przedmiotu odbywają się przy współudziale przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej jeszcze dwóch członków Komisji.

Obecni przy egzaminie członkowie Komisji decydują o wynikach danego egzaminu większością głosów, przy równym podziale głosów decyduje przewodniczący.

Osoba, ubiegająca się o uprawnienia do prowadzenia (kierownictwa) robót budowlanych, której wiadomości, ujawnione w czasie egzaminu, zostały uznane za niedostateczne, może składać egzaminy powtórnie po upływie roku po ponownem złożeniu opłaty przewidzianej w § 10. W razie niezłożenia egzaminu po raz drugi, kandydat może składać egzamin po raz trzeci i ostatni dopiero po upływie lat trzech od daty powtórnego egzaminu za specjalnem zezwoleniem Ministra Robót Publicznych.
Dla prawomocności uchwał Komisji konieczna jest obecność: przewodniczącego lub jego zastępcy i dwóch członków.

Dla powzięcia uchwały konieczna jest absolutna większość głosów członków obecnych na posiedzeniu. Przy równym podziale głosów decyduje głos przewodniczącego.

Członkowie Komisji pobierają za czynności wynagrodzenie, którego wysokość ustali Minister Robót Publicznych.

Wydatek na wynagrodzenie członków Komisji i na koszta urządzenia egzaminów pokryte będą z opłat ustalonych w § 10.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.