Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1921 r.

USTAWA
z dnia 30 lipca 1921 r.
w przedmiocie udzielenia Radzie Ministrów pełnomocnictwa do wprowadzenia zmian do statutów (ustaw) instytucji kredytowych, zatwierdzonych w drodze ustawodawczej przez b. władze zaborcze.

Art.  1.

Upoważnia się Radę Ministrów do zatwierdzenia na wniosek Ministra Skarbu, przedstawiony na prośbę, właściwych przedstawicielstw instytucji - kredytowych, których statuty (ustawy) zostały zatwierdzone przez władze ustawodawcze b. państw zaborczych-zmian statutów (ustaw) tych instytucji, bądź wynikających ze zmiany warunków ogólnych, bądź innych, o ile zmiany statutów nie przekraczają przepisów prawa ogólnie obowiązującego.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.