Udzielenie ogólnego zezwolenia obywatelom polskim, przebywającym w W. Brytanii, na pełnienie obowiązków w "Home Guard".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1943.3.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1943 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 marca 1943 r.
o udzieleniu ogólnego zezwolenia obywatelom polskim, przebywającym w W. Brytanii, na pełnienie obowiązków w "Home Guard."

Na podstawie art. 5 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1942 r. o obywatelstwie osób, wstępujących w czasie wojny do służby państw sprzymierzonych i neutralnych (Dz.U.R.P. nr. 7, poz. 15) zarządzam co następuje:
Zezwala się obywatelom polskim, przebywającym w W. Brytanii, wolnym od powszechnego obowiązku służby w polskich siłach zbrojnych, na przyjmowanie obowiązków w brytyjskiej organizacji wojskowej "Home Guard."
Zezwolenie, przewidziane w paragrafie poprzedzającym, obejmuje również oficerów niepowołanych do czynnej służby wojskowej oraz oficerów przeniesionych w stan nieczynny bądź długoterminowo urlopowanych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.