Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.65.398

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 2 sierpnia 1919 r.
w sprawie udzielenia Ministerstwu Spraw Wojskowych kredytu w sumie 2.750.000 mk. dla wypłacenia zaległych poborów oficerom i szeregowym II Korpusu.

Art.  1.

Oficerowie, lekarze, kapelani, urzędnicy wojskowi, felczerki i sanitarjuszki otrzymują za czas służby w szeregach II Korpusu płacę zasadniczą podług szarży posiadanej w korpusie; szeregowi otrzymują różnicę między żołdem pobranym a żołdem obowiązującym w dawnej Polskiej Sile Zbrojnej.

Art.  2.

Oficerowie, lekarze, kapelani, urzędnicy wojskowi, felczerki i sanitarjuszki i szeregowi, którzy zostali wzięci przez Niemców do niewoli po bitwie pod Kaniowem, otrzymują płace zasadnicze (żołd) za czas pobytu w niewoli; zwrócić natomiast mają wszystkie otrzymane od Niemców pobory pieniężne, z wyjątkiem kwot na wyżywienie się.

Art.  3.

Przy wypłacie poborów należy kierować się normami, obowiązującemi w dawnej Polskiej Sile Zbrojnej.

Art.  4.

Niezbędny na ten cel kredyt w sumie 2.750.000 mk. nieprzewidziany w budżecie Ministerstwa Spraw Wojny, wyasygnuje dodatkowo Ministerstwo Skarbu.

Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.