Udzielenie koncesji na budowę i eksploatację wąskotorowej kolei żelaznej prywatnej użytku publicznego ze Starachowic do Solca nad Wisłą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.135.1120

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 grudnia 1923 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 25 maja 1923 r.
w sprawie udzielenia koncesji na budowę I eksploatację wąskotorowej kolei żelaznej prywatnej użytku publicznego ze Starachowic do Solca nad Wisłą.

Na mocy art. 3 ustawy z dnia 14 października 1921 r. o udzielaniu koncesji na koleje żelazne prywatne (Dz. U. R. P. № 88 poz. 646) i zgodnie z uchwalą Rady Ministrów powziętą dnia 17 maja 1923 r. stanowię co następuje:
Towarzystwu Starachowickich Zakładów Górniczych Sp. Akc. w Warszawie nadaje się koncesję na budowę i eksploatację wąskotorowej kolei żelaznej prywatnej użytku publicznego ze Starachowic do Solca nad Wisłą.
Koncesji na budowę i eksploatację pomienionej kolei udziela się na lat sześćdziesiąt.
Sfinansowanie pomienionej kolei odbędzie się w drodze przewidzianej statutem Spółki.
Dokument koncesyjny, zawierający warunki budowy i eksploatacji pomienionej kolei, jakoteż uprawnienia i zobowiązania koncesjonariusza, wyda Minister Kolei Żelaznych.