Udzielanie zwolnień od pracy pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.48.266

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 1989 r.
w sprawie udzielania zwolnień od pracy pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 277, z 1988 r. Nr 11, poz. 84 i z 1989 r. Nr 20, poz. 105) oraz art. 175 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
1.
Zakładowa organizacja związkowa może wystąpić do kierownika zakładu pracy z wnioskiem o udzielenie pracownikowi pełniącemu funkcję z wyboru w tej organizacji zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania kadencji, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia od zakładu pracy albo na zasadach urlopu bezpłatnego.
2.
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zakładowa organizacja związkowa może wystąpić o udzielenie pracownikowi zwolnienia od pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Kierownik zakładu pracy jest obowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy na zasadach określonych przepisami niniejszego rozporządzenia w terminie, w jednej z form tego zwolnienia i w wymiarze, o których mowa w § 1, zgodnie z wnioskiem zakładowej organizacji związkowej.
1.
Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługuje, jeżeli zakładowa organizacja związkowa zrzesza:
1)
od 200 do 500 osób - 1 pracownikowi, z uwzględnieniem ust. 2,
2)
ponad 500 do 1.000 osób - 2 pracownikom,
3)
ponad 1.000 do 2.000 osób - 3 pracownikom,
4)
ponad 2.000 osób dodatkowo - 1 pracownikowi na każde rozpoczęte 1.000 osób, z tym że jeżeli zwolnienie jest udzielane w niepełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje ono odpowiednio większej liczbie pracowników.
2.
W zakładowych organizacjach związkowych, powstałych po dniu 10 kwietnia 1989 r., minimalna liczba zrzeszonych osób, uprawniona do delegowania jednego pracownika, wynosi 150.
Zwolnienie od pracy na zasadach urlopu bezpłatnego przysługuje wskazanej we wniosku zakładowej organizacji związkowej, liczbie pracowników pełniących funkcje z wyboru, bez względu na liczbę osób zrzeszonych w tej organizacji związkowej.
1.
Za czas zwolnienia od pracy, udzielonego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia od zakładu pracy, pracownikowi przysługuje to wynagrodzenie w wysokości ustalonej według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, z wyłączeniem z podstawy obliczania tego wynagrodzenia dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega ponownemu ustaleniu w razie dokonania w zakładzie pracy zmiany zasad wynagradzania albo regulacji płac ogółu pracowników lub grupy zawodowej, którymi pracownik byłby objęty, gdyby nie korzystał ze zwolnienia od pracy.
1.
W okresie zwolnienia od pracy, udzielonego na zasadach urlopu bezpłatnego, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia od zakładu pracy, przewidzianego w umowie o pracę. Jednakże pracownik zachowuje w tym okresie prawo do świadczeń wynikających z tytułu zatrudnienia w zakładzie pracy, jeżeli przepisy rozporządzenia lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2.
Okres zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, wlicza się pracownikowi do okresu pracy w zakresie wszelkich uprawnień związanych z pracą w zakładzie, który udzielił zwolnienia.
3.
Wynagrodzenie za pracę pracownika po zakończeniu zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, powinno być ustalone w wysokości nie niższej od wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników zatrudnionych w zakładzie na analogicznych stanowiskach pracy.
4.
Zakład pracy wydając pracownikowi świadectwo pracy i opinię o pracy, w razie ustania stosunku pracy, nie wykazuje odrębnie okresu udzielonego pracownikowi zwolnienia od pracy, przewidzianego w ust. 1, w okresie jego zatrudnienia w tym zakładzie.
W okresie zwolnienia od pracy, bez względu na jego formę, pracownik może otrzymywać nagrody i premie z zysku, jeżeli tak stanowi obowiązujący w zakładzie regulamin przyznawania tych nagród i premii.
Pracownikowi korzystającemu ze zwolnienia od pracy, bez względu na jego formę, nie przysługują od zakładu pracy w okresie tego zwolnienia dodatkowe uprawnienia związane z wykonywaniem pracy w określonych warunkach, a także świadczenia przewidziane ze względu na szkodliwe dla zdrowia, szczególnie uciążliwe lub niebezpieczne warunki pracy na stanowisku pracy, na którym był on zatrudniony przed udzieleniem zwolnienia, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania tej zasady do pracowników zwolnionych od pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, o których mowa w § 1 ust. 2.
Do pracowników korzystających w dniu wejścia w życie rozporządzenia, ze zwolnienia od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej, mają zastosowanie, do czasu wygaśnięcia ich mandatów, przepisy dotychczasowe, chyba że zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o udzielenie tym pracownikom zwolnienia od pracy na zasadach określonych w rozporządzeniu.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1985 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy zawodowej pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej (Dz. U. Nr 55, poz. 282), z zastrzeżeniem § 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.