Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.26.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 marca 1921 r.
w przedmiocie udzielania zezwoleń na transport produktów pochodzenia zwierzęcego i paszy z obszarów nawiedzonych księgosuszem.

Na mocy art. 7 ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 roku o organizacji władz administracyjnych II-ej instancji (Dz. Pr. z roku 1919 Nr. 65, poz. 395) zarządzam co następuje:
§  1. Przewidziane w art. 2 ust. III rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie walki z księgosuszem z dnia 29 września 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. Nr. 94, poz. 623) zezwolenia na transport pewnych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego względnie paszy objętościowej z wolnych od zarazy miejscowości obszaru nawiedzonego księgosuszem wydawane będą przez wojewodę, właściwego dla miejscowości, z której rzeczone przedmioty mają być wywiezione.
§  2. Zezwolenia udzielane będą na transport wyłącznie kolejami żelaznemi w każdym poszczególnym wypadku wywozu na ściśle określony przeciąg czasu. Po upływie określonego w zezwoleniu terminu - zezwolenie traci swą ważność. Zezwolenia ogólne i bezterminowe udzielane nie będą.
§  3. Z udzielonego zezwolenia korzystać może jedynie osoba, której ono zostało udzielone. Ustępowanie zezwoleń innym osobom jest wzbronione.
§  4. Decyzje wojewody w zakresie przewidzianym niniejszym rozporządzeniem są ostateczne i zaskarżeniu nie ulegają.
§  5. 1 Od podań o udzielenie zezwolenia uiszcza się opłaty stemplowe na zasadach ogólnych, nadto przy udzielaniu zezwoleń ściągane będą od petentów koszta telegraficznego zawiadomienia władz administracyjnych tych obszarów, do których transport ma być skierowany.
§  6. Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej w dniu ogłoszenia.
1 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 1923 r. (Dz.U.23.38.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 1923 r.