Udzielanie z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.959

Akt oczekujący
Wersja od: 19 maja 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 maja 2023 r.
w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 332) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, tryb i terminy:
1)
udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej na operacje realizowane w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, o których mowa w art. 73, art. 77 lub art. 78 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm. 1 ), zwanych dalej "interwencjami";
2)
rozliczania oraz zwrotu pożyczki, o której mowa w pkt 1, zwanej dalej "pożyczką".
1. 
Wniosek o udzielenie pożyczki podmiotom, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, zwanym dalej "pożyczkobiorcami", składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego, na formularzu udostępnionym przez ten Bank.
2. 
Wniosek o udzielenie pożyczki zawiera wskazanie:
1)
nazwy, siedziby i adresu pożyczkobiorcy;
2)
kwoty wnioskowanej pożyczki;
3)
operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej "EFRROW", w ramach interwencji, na której finansowanie będzie przeznaczona pożyczka.
3. 
Do wniosku o udzielenie pożyczki dołącza się dokument zawierający treść umowy o przyznaniu pomocy finansowej na realizację operacji z udziałem środków EFRROW w ramach interwencji zawartej za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4. 
W przypadku gdy wniosek o udzielenie pożyczki nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1-3, Bank Gospodarstwa Krajowego wzywa do jego uzupełnienia w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
1. 
Zawarcie umowy pożyczki między pożyczkobiorcą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego następuje nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki.
2. 
Umowę pożyczki zawiera się na formularzu opracowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. 
Uruchomienie środków w ramach pożyczki następuje po przedłożeniu przez pożyczkobiorcę harmonogramu przekazywania transz pożyczki opracowanego przez pożyczkobiorcę.
4. 
Pożyczkobiorca informuje Bank Gospodarstwa Krajowego o zmianie harmonogramu przekazywania transz pożyczki, zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki, nie później niż 30 dni przed miesiącem uruchomienia transzy pożyczki, której dotyczy zmiana harmonogramu.
5. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki transz pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej na realizację operacji, której dotyczy pożyczka, na rachunek bankowy otwarty przez pożyczkobiorcę w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi tej pożyczki, w terminie i wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki.
1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do 15 dnia każdego miesiąca zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa na pożyczki wraz ze wskazaniem terminów ich przekazania na okres kolejnych 3 miesięcy.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki z budżetu państwa na pożyczki na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na rachunek bankowy prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, wyodrębniony do obsługi tych pożyczek, w terminie i wysokości wynikających z zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi do 15 dnia każdego miesiąca informację o stanie wykorzystania środków z pożyczek w poprzednim miesiącu.
Pożyczkobiorca ponosi koszty oprocentowania i prowizji związane z udzieleniem pożyczki, przy czym:
1)
oprocentowanie transz pożyczki w danym miesiącu jest równe 0,25 stawki referencyjnej WIRON 1M Stopa Składana z ostatniego dnia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, poprzedniego miesiąca;
2)
prowizja wynosi 0,1% kwoty udzielonej pożyczki i jest płatna w dniu przekazania pierwszej transzy pożyczki.
1. 
Pożyczkobiorca dokonuje spłaty otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami lub zwrotu niewykorzystanej części pożyczki na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 5.
2. 
Spłata odsetek naliczonych od kwoty wykorzystanej pożyczki następuje w okresach miesięcznych, w terminach określonych w umowie pożyczki.
3. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, tytułem ich zwrotu do budżetu państwa na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w umowie, o której mowa w § 4 ust. 2, najpóźniej następnego dnia po dniu ich otrzymania, a jeżeli dzień ten przypada w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy albo w sobotę - kolejnego dnia niebędącego dniem wolnym od pracy ani sobotą.
1. 
Rozliczenia pożyczki z pożyczkobiorcą dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie miesiąca od dnia jej całkowitej spłaty wraz z odsetkami lub zwrotu niewykorzystanej części pożyczki i informuje pożyczkobiorcę o dokonanym rozliczeniu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki.
2. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację o dokonanym rozliczeniu, z podziałem na poszczególne interwencje, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rozliczenia pożyczki.
W przypadku złożenia wniosku o udzielenie pożyczki w 2023 r. zawarcie umowy pożyczki między pożyczkobiorcą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego następuje nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136 oraz Dz. Urz. UE L 102 z 17.04.2023, str. 1.