§ 7. - Udzielanie z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.959

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2023 r.
§  7. 
1. 
Rozliczenia pożyczki z pożyczkobiorcą dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie miesiąca od dnia jej całkowitej spłaty wraz z odsetkami lub zwrotu niewykorzystanej części pożyczki i informuje pożyczkobiorcę o dokonanym rozliczeniu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki.
2. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację o dokonanym rozliczeniu, z podziałem na poszczególne interwencje, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rozliczenia pożyczki.