§ 6. - Udzielanie z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.959

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2023 r.
§  6. 
1. 
Pożyczkobiorca dokonuje spłaty otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami lub zwrotu niewykorzystanej części pożyczki na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 5.
2. 
Spłata odsetek naliczonych od kwoty wykorzystanej pożyczki następuje w okresach miesięcznych, w terminach określonych w umowie pożyczki.
3. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, tytułem ich zwrotu do budżetu państwa na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w umowie, o której mowa w § 4 ust. 2, najpóźniej następnego dnia po dniu ich otrzymania, a jeżeli dzień ten przypada w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy albo w sobotę - kolejnego dnia niebędącego dniem wolnym od pracy ani sobotą.