§ 4. - Udzielanie z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.959

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2023 r.
§  4. 
1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do 15 dnia każdego miesiąca zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa na pożyczki wraz ze wskazaniem terminów ich przekazania na okres kolejnych 3 miesięcy.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki z budżetu państwa na pożyczki na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na rachunek bankowy prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, wyodrębniony do obsługi tych pożyczek, w terminie i wysokości wynikających z zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi do 15 dnia każdego miesiąca informację o stanie wykorzystania środków z pożyczek w poprzednim miesiącu.