§ 3. - Udzielanie z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.959

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2023 r.
§  3. 
1. 
Zawarcie umowy pożyczki między pożyczkobiorcą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego następuje nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki.
2. 
Umowę pożyczki zawiera się na formularzu opracowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. 
Uruchomienie środków w ramach pożyczki następuje po przedłożeniu przez pożyczkobiorcę harmonogramu przekazywania transz pożyczki opracowanego przez pożyczkobiorcę.
4. 
Pożyczkobiorca informuje Bank Gospodarstwa Krajowego o zmianie harmonogramu przekazywania transz pożyczki, zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki, nie później niż 30 dni przed miesiącem uruchomienia transzy pożyczki, której dotyczy zmiana harmonogramu.
5. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki transz pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej na realizację operacji, której dotyczy pożyczka, na rachunek bankowy otwarty przez pożyczkobiorcę w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi tej pożyczki, w terminie i wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki.