§ 2. - Udzielanie z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.959

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2023 r.
§  2. 
1. 
Wniosek o udzielenie pożyczki podmiotom, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, zwanym dalej "pożyczkobiorcami", składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego, na formularzu udostępnionym przez ten Bank.
2. 
Wniosek o udzielenie pożyczki zawiera wskazanie:
1)
nazwy, siedziby i adresu pożyczkobiorcy;
2)
kwoty wnioskowanej pożyczki;
3)
operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej "EFRROW", w ramach interwencji, na której finansowanie będzie przeznaczona pożyczka.
3. 
Do wniosku o udzielenie pożyczki dołącza się dokument zawierający treść umowy o przyznaniu pomocy finansowej na realizację operacji z udziałem środków EFRROW w ramach interwencji zawartej za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4. 
W przypadku gdy wniosek o udzielenie pożyczki nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1-3, Bank Gospodarstwa Krajowego wzywa do jego uzupełnienia w terminie wskazanym w tym wezwaniu.