§ 1. - Udzielanie z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.959

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2023 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, tryb i terminy:
1)
udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej na operacje realizowane w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, o których mowa w art. 73, art. 77 lub art. 78 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm. 1 ), zwanych dalej "interwencjami";
2)
rozliczania oraz zwrotu pożyczki, o której mowa w pkt 1, zwanej dalej "pożyczką".
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136 oraz Dz. Urz. UE L 102 z 17.04.2023, str. 1.