Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.7.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 1 marca 1969 r.
w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia terenowym opiekunom społecznym.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Terenowi opiekunowie społeczni mają prawo do korzystania ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia na zasadach ustalonych dla ubezpieczonych.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie przysługują członkom rodzin terenowych opiekunów społecznych.
§  2.
1. Prawo do korzystania ze świadczeń, o których mowa w § 1, przysługuje wyłącznie w okresie pełnienia funkcji terenowego opiekuna społecznego.
2. Organ do spraw zdrowia i opieki społecznej prezydium powiatowej (miejskiej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby odwołanej ze stanowiska terenowego opiekuna społecznego może przedłużyć uprawnienie do świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia:
1) na czas określony, gdy zachodzi uzasadniona konieczność kontynuowania leczenia rozpoczętego przed odwołaniem, lub
2) na czas nieokreślony, gdy odwołanie nastąpiło z powodu złego stanu zdrowia, a dana osoba pełniła funkcję terenowego opiekuna społecznego co najmniej przez pięć lat.
§  3. Dowodem uprawniającym do otrzymania świadczeń leczniczych jest legitymacja terenowego opiekuna społecznego ważna na dany rok kalendarzowy, a dla osoby, która została odwołana ze stanowiska terenowego opiekuna społecznego - zaświadczenie wydane przez organ określony w § 2 ust. 2.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.