Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.27.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie udzielania rolnikom, poszkodowanym przez działania wojenne, pożyczek bezprocentowych w postaci świadczeń w naturze lub gotówce.

Art.  1.

W celu okazania niezbędnej pomocy ludności rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych udzielać będzie rolnikom, poszkodowanym przez działania wojenne, pożyczek bezprocentowych w postaci świadczeń w naturze lub gotówce.

Art.  2.

Udzielone pożyczki ulegają zwrotowi w ciągu lat czterech w jednorazowej spłacie lub w ratach, których wysokość i terminy oznaczone będą przy udzielaniu pożyczki przez właściwą władzę.

Art.  3.

Ściąganie rat odbywać się będzie w drodze administracyjnej trybem ustanowionym dla ściągania bezspornych należności skarbowych.

Art.  4.

Pożyczki ulegają potrąceniu z ewentualnie przypadać mogących dłużnikowi odszkodowań wojennych.

Art.  5.

Na cele udzielania pożyczek, stosownie do rozporządzenia niniejszego, Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych rozporządzać będzie w roku 1919 kredytem do wysokości 30.000.000 mk.

Art.  6.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego poleca się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych, który wyda szczegółowe przepisy wykonawcze w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Warszawa, dnia 22 marca 1919 r.

Sprostowanie.

W № 14 Dziennika Praw z d. 8 lutego 1919 r., na str. 194, w dekrecie o obowiązku szkolnym, art. 21, wiersz 1, zamiast "które" winno być "którą";

na str. 266, w dekrecie o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami, art. 7, wiersz 4, zamiast "włączone" winno być "włączane".

W № 15 Dziennika Praw z d. 8 lutego 1919 r., na str. 346, w dekrecie o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów, art. 5, wiersz 3, zamiast "przewidzianych" winno być "przewidziany";

na str. 347, w art. 13 tegoż dekretu, wiersz 4, zamiast "wstrzymać" winno być "wstrzymywać".