Udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz pomocy de minimis na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.902

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz pomocy de minimis na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach inwestycji B3.4.1. "Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast" wskazanej w komponencie B "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, następujących rodzajów pomocy:
1)
regionalnej pomocy inwestycyjnej,
2)
pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,
3)
pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną,
4)
pomocy de minimis

- zwanych dalej "pomocą", a także podmiot udzielający tej pomocy.

2. 
Pomoc, o której mowa w ust. 1:
1)
pkt 1-3 - stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";
2)
pkt 4 - stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2013), zwanego dalej "rozporządzeniem 2023/2831".
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
dużym przedsiębiorcy - oznacza to duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
inwestycji początkowej - oznacza to inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;
4)
inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą - oznacza to inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014;
5)
jednym przedsiębiorcy - oznacza to jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831;
6)
przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.
§  3. 
1. 
W odniesieniu do pomocy publicznej przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc publiczna nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
3. 
Pomocy publicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, nie udziela się na infrastrukturę, o której mowa w art. 56 ust. 2 i 7 rozporządzenia nr 651/2014.
4. 
Pomocy de minimis nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831.
§  4. 
1. 
Podmiotem udzielającym pomocy jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
2. 
Pomoc publiczna jest udzielana:
1)
zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
w formie pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych z uwzględnieniem warunku, o którym mowa w tym przepisie.
3. 
Pomoc de minimis jest udzielana:
1)
zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831;
2)
w formie pożyczek, o których mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia 2023/2831, udzielanych z uwzględnieniem warunków, o których mowa w tym przepisie.
§  5. 
Pomoc ma na celu wsparcie odbudowy i zwiększenie odporności kraju przez wspieranie przedsięwzięć w ramach inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1, w obszarze zielonej transformacji, o którym mowa w art. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.), i jest udzielana na:
1)
inwestycję początkową oraz inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inwestycje w infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, zgodnie z art. 55 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
inwestycje w infrastrukturę lokalną, zgodnie z art. 56 rozporządzenia nr 651/2014;
4)
pokrycie całości albo części kosztów przedsięwzięć dotyczących zielonej transformacji miast, zgodnie z przepisami rozporządzenia 2023/2831.
§  6. 
W przypadku pomocy publicznej do obliczania intensywności pomocy oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.
§  7. 
1. 
Pomoc publiczna podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc de minimis podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia 2023/2831.
§  8. 
1. 
Pomoc publiczna, o której mowa w § 1 ust. 1:
1)
pkt 1, w przypadku gdy kwota pomocy przekracza wartość:
a)
41,25 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego,
b)
33 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województw: kujawsko--pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego,
c)
28,88 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz,
d)
24,75 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województw pomorskiego i śląskiego,
e)
20,63 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów wskazanych w lit. f, oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym lub Żabia Wola,
f)
na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:
16,5 mln euro - w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
12,38 mln euro - w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2026 r.,
2)
pkt 2, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. bb rozporządzenia nr 651/2014,
3)
pkt 3, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. cc rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

2. 
W przypadku obszarów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, objętych terytorialnym planem sprawiedliwej transformacji, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 1, z późn. zm.), kwoty pomocy, o których mowa w ust. 1, ulegają zwiększeniu do:
1)
41,25 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województw łódzkiego i małopolskiego;
2)
33 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województwa śląskiego.

Regionalna pomoc inwestycyjna

§  9. 
Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana na inwestycję początkową, a w przypadku dużego przedsiębiorcy w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola - wyłącznie na inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą.
§  10. 
1. 
Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do utrzymania inwestycji początkowej zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielona na inwestycję prowadzącą wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.
§  11. 
Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli są spełnione warunki określone odpowiednio w art. 14 ust. 6-9 rozporządzenia nr 651/2014.
§  12. 
1. 
Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
2. 
Maksymalną intensywność oraz wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12 i 13 oraz ust. 14 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

§  13. 
Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana na inwestycje:
1)
w infrastrukturę sportową, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 55 ust. 2 i 4-6 rozporządzenia nr 651/2014, lub
2)
w wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, o której mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 55 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.
§  14. 
Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 55 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§  15. 
1. 
Wartość dopuszczalnej pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną ustala się zgodnie z art. 55 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
W przypadku pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną nieprzekraczającej równowartości 2,2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 55 ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną

§  16. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną jest udzielana na budowę lub modernizację infrastruktury lokalnej.
2. 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną może być udzielana, jeżeli infrastruktura lokalna jest udostępniana zainteresowanym podmiotom zgodnie z art. 56 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.
§  17. 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 56 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
§  18. 
Wartość dopuszczalnej pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną ustala się zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

Pomoc de minimis

§  19. 
Pomoc de minimis jest udzielana przedsiębiorcy na pokrycie części albo całości kosztów, o których mowa w § 5 pkt 4.
§  20. 
Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia 2023/2831.

Tryb udzielania pomocy

§  21. 
1. 
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwany dalej "wnioskiem", do Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. 
Pomoc publiczna może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Wniosek zawiera:
1)
informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inne informacje, wskazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
4. 
Do wniosku, w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną, przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
5. 
Do wniosku, w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, przedsiębiorca załącza:
1)
kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)
informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
6. 
Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o objęciu przedsięwzięcia wsparciem zwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
§  22. 
W przypadku pomocy de minimis przedsiębiorca przed zawarciem umowy o objęciu przedsięwzięcia wsparciem zwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przedstawia Bankowi Gospodarstwa Krajowego:
1)
kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2)
informacje o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku.

Przepisy końcowe

§  23. 
Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2026 r.
§  24. 
1. 
Do umów o objęciu przedsięwzięcia wsparciem zwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, na podstawie których udzielono pomocy, o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do umów o objęciu przedsięwzięcia wsparciem zwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zawieranych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
3. 
Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawienia w zakresie wynikającym z przepisów niniejszego rozporządzenia uzupełnia się lub poprawia na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy, o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania wezwania.
§  25. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
2 Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 2187), które traci moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 901).