[Formy wsparcia] - Art. 3. - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. - Dz.U.2022.618 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Formy wsparcia] - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.618 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  3.  [Formy wsparcia]
1. 
Wsparcie może być udzielane w formie:
1)
gwarancji Skarbu Państwa;
2)
pożyczek skarbowych papierów wartościowych;
3)
sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z odroczonym terminem płatności;
4)
sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z rozłożeniem płatności na raty;
5)
sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w drodze oferty kierowanej do określonej instytucji finansowej;
6) 3
 odkupu skarbowych papierów wartościowych po cenie równej wartości nominalnej powiększonej o narosłe odsetki na dzień rozrachunku odkupu w drodze oferty kierowanej do podmiotu w restrukturyzacji.
2. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być udzielone wyłącznie bankowi krajowemu, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.
3.  4
 W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z udzielonego wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, minister właściwy do spraw finansów publicznych żąda ustanowienia zabezpieczenia gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami.
4. 
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, może być ustanowione w formach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459), ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 282), ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017), ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 133) oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym.
5.  5
 W przypadku ogłoszenia upadłości podmiotu, któremu Skarb Państwa udzielił wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, albo otwarcia wobec takiego podmiotu postępowania układowego, przedmiot zabezpieczenia wierzytelności, o którym mowa w ust. 3, nie wchodzi do masy upadłości ani do masy układowej.
3 Art. 3 ust. 1 pkt 6 dodany przez art. 13 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
4 Art. 3 ust. 3 zmieniony przez art. 13 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
5 Art. 3 ust. 5 zmieniony przez art. 13 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.