[Delegacja ustawowa - przeniesienie planowanych wydatków budżetowych w celu realizacji ustawy] - Art. 18. - Udzielanie przez... - Dz.U.2022.618 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Delegacja ustawowa - przeniesienie planowanych wydatków budżetowych w celu realizacji ustawy] - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.618 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  18.  [Delegacja ustawowa - przeniesienie planowanych wydatków budżetowych w celu realizacji ustawy]

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może, po zasięgnięciu opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa w celu realizacji zadań wynikających z przepisów niniejszej ustawy.