[Tytuły wykonawcze wystawiane przez ministra] - Art. 16. - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. - Dz.U.2022.618 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Tytuły wykonawcze wystawiane przez ministra] - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.618 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  16.  [Tytuły wykonawcze wystawiane przez ministra]
1. 
Na podstawie dokumentów związanych z wierzytelnością Skarbu Państwa z tytułu udzielonego wsparcia minister właściwy do spraw finansów publicznych może wystawić tytuł wykonawczy.
2. 
W tytule wykonawczym należy oznaczyć:
1)
organ, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona;
2)
dłużnika zobowiązanego do zapłaty;
3)
wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności;
4)
datę wystawienia tytułu wykonawczego;
5)
umowę, z której wynikają dochodzone roszczenia;
6)
wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia.
3. 
Tytuł wykonawczy należy opatrzyć pieczęcią organu wystawiającego tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działania w jego imieniu.
4. 
W przypadku egzekucji przeciwko kilku osobom lub z kilku części składowych majątku dłużnika można wystawić dalsze tytuły wykonawcze.