[Wniosek i umowa o udzielenie wsparcia] - Art. 15. - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. - Dz.U.2022.618 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Wniosek i umowa o udzielenie wsparcia] - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.618 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  15.  [Wniosek i umowa o udzielenie wsparcia]
1.  6
 Wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-5, udziela, w imieniu Skarbu Państwa, na wniosek instytucji finansowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze umowy.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1)
nazwę instytucji finansowej;
2)
wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia;
3)
informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej instytucji finansowej;
4)
formy proponowanego zabezpieczenia.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić wsparcia po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w przypadku wsparcia udzielanego bankowi - również Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
5. 
Umowa o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, powinna określać w szczególności:
1)
formę wsparcia;
2)
wysokość wsparcia;
3)
warunki wsparcia, w tym:
a)
cele wykorzystania udzielonego wsparcia,
b)
planowany rozwój akcji kredytowej, w przypadku gdy wsparcie udzielane jest bankowi krajowemu w związku z rozwojem tej akcji,
c)
ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy,
d)
ograniczenia w zakresie polityki płacowej wobec członków organów instytucji finansowej oraz kadry kierowniczej;
4)
formę zabezpieczenia wierzytelności wynikających z udzielonego wsparcia;
5)
koszty ponoszone przez instytucję finansową związane z udzieleniem wsparcia, w tym wysokość opłaty prowizyjnej;
6)
okres, na jaki udziela się wsparcia.
6. 
Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje kontrolę nałożonych na instytucję finansową w umowie o udzielenie wsparcia warunków, w tym ograniczeń.
6a. 
Zasady wykonywania kontroli, w przypadku wsparcia udzielonego podmiotom, o których mowa w art. 2 pkt 2, określa umowa o udzielenie wsparcia.
7. 
Odmowa udzielenia wsparcia nie stanowi podstawy roszczeń instytucji finansowych oraz osób trzecich wobec Skarbu Państwa.
6 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.