[Określenie warunków emisji skarbowych papierów wartościowych] - Art. 12. - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom... - Dz.U.2022.618 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Określenie warunków emisji skarbowych papierów wartościowych] - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.618 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  12.  [Określenie warunków emisji skarbowych papierów wartościowych]
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi przez wydanie listu emisyjnego warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 10 i 11, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.
2. 
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
3)
jednostkową wartość nominalną;
4)
walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;
5)
cenę zbycia lub sposób jej ustalenia, o ile emisja nie następuje w celu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2;
6)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
7)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
8)
datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;
9)
termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.