Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.900 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 2

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w formie pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
§  2. 
1.  Pomoc finansowa jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem Komisji nr 651/2014", i stanowi pomoc publiczną, o której mowa w art. 22 tego rozporządzenia.
2.  Pożyczka może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, oraz:
1) jest spółką kapitałową z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji;
2) został zarejestrowany nie wcześniej niż 55 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki;
3) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
3.  Pożyczka nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. b-d, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
4.  Pożyczka nie może zostać udzielona ani wypłacona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
5.  Pożyczka nie może być udzielona na działalność w zakresie:
1) wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
6.  Pożyczka może być udzielona, jeżeli spełnia warunki kumulacji pomocy, o których mowa w art. 8 i art. 22 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
7.  Pomoc publiczna podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 22 ust. 3 lit. a, ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
§  3.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) innowacyjnym przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie oparte na wdrożeniu innowacji produktowej lub procesowej;
2) inwestorze kapitałowym - należy przez to rozumieć:
a) anioła biznesu będącego osobą fizyczną, która:
dokonuje inwestycji kapitałowej w przedsiębiorcę niebędącego spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) w celu zapewnienia temu przedsiębiorcy kapitału na uruchomienie lub na rozszerzenie działalności oraz świadczy usługi doradztwa temu przedsiębiorcy, oraz
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 6b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz
w okresie dziesięciu lat poprzedzających dzień zawarcia umowy inwestycyjnej z mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą:
-- dokonała co najmniej jednej inwestycji kapitałowej w przedsiębiorcę innego niż wnioskujący o pożyczkę, w kwocie nie mniejszej niż 50% wnioskowanej kwoty pożyczki dla przedsiębiorcy, o którym mowa w tiret pierwszym, lub
-- zarządzała przedsiębiorcą, który w tym okresie dokonał co najmniej jednej inwestycji kapitałowej w przedsiębiorcę innego niż wnioskujący o pożyczkę, o którym mowa w tiret pierwszym, w kwocie nie mniejszej niż 50% wnioskowanej kwoty pożyczki, albo
b) fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
której podstawowym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorców niebędących spółkami publicznymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a tiret pierwszym, znajdujących się we wczesnym stadium rozwoju, wykazujących duży potencjał wzrostu i rozwoju oraz
której członkowie organów zarządzających bądź wspólnicy nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 6b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz
która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
-- w okresie pięciu lat poprzedzających dzień zawarcia umowy inwestycyjnej z mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą dokonała co najmniej 5 inwestycji kapitałowych w mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców niebędących spółkami publicznymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a tiret pierwszym, o łącznej kwocie nie mniejszej niż 3 000 000 zł, z zastrzeżeniem że kwota każdej z tych inwestycji wynosiła co najmniej 500 000 zł, lub
-- jest zarządzana przez co najmniej dwie osoby, które zarządzały podmiotem albo pełniły funkcje kluczowe w procesach decyzyjnych w zakresie dokonywania inwestycji kapitałowych w podmiocie spełniającym warunki określone w tiret pierwszym i tiret trzecim podwójnym tiret pierwszym w okresie, w którym ten podmiot dokonał inwestycji kapitałowych spełniających warunki określone w tiret trzecim podwójnym tiret pierwszym;
3) inwestycji kapitałowej - należy przez to rozumieć wniesienie przez inwestora kapitałowego do przedsiębiorcy wkładu pieniężnego w zamian za udziały albo akcje;
4) mikroprzedsiębiorcy lub małym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
§  4. 
1.  Agencja może udzielić pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia z przeznaczeniem na:
1) uruchomienie działalności mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
2) wzrost i rozszerzenie działalności mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywaniu produktów lub usług.
2.  Pożyczka jest udzielana na pokrycie wydatków, które zostały:
1) określone w umowie pożyczki i są niezbędne do realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia;
2) poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.
3.  Pożyczka jest udzielana w kwocie nominalnej od 200 000 zł do 2 000 000 zł na okres:
1) do 8 lat na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) do 6 lat na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
4.  Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki i wynosi 5%.
5.  Okresy karencji w spłacie kapitału albo równe okresy karencji w spłacie kapitału i odsetek nie mogą przekroczyć:
1) 36 miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej transzy pożyczki - w przypadku pożyczki z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) 24 miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej transzy pożyczki - w przypadku pożyczki z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
§  5. 
1.  Pożyczka może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, jeśli:
1) przedstawi co najmniej jedną umowę inwestycyjną zawartą z inwestorem kapitałowym, na mocy której inwestor kapitałowy zobowiązał się do dokonania po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w kwocie nie niższej niż:
a) kwota pożyczki albo
b) 50% kwoty pożyczki oraz udokumentuje dokonanie inwestycji kapitałowej przez tego samego inwestora kapitałowego w tego samego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w okresie 55 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, z zastrzeżeniem iż kwota pożyczki nie może być wyższa niż łączna kwota inwestycji kapitałowych, o których mowa w niniejszej literze;
2) w umowie inwestycyjnej, o której mowa w pkt 1, oraz w dokumentach dotyczących inwestycji kapitałowej dokonanej w okresie 55 miesięcy inwestor kapitałowy zobowiązał się do:
a) niedokonania zbycia udziałów albo akcji bez zgody Agencji do dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami oraz
b) nieobciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi udziałów albo akcji do dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;
3) przedstawi wniosek o udzielenie pożyczki dotyczący realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia, który wykaże rentowność mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy po wdrożeniu innowacyjnego przedsięwzięcia;
4) zapewni finansowanie innowacyjnego przedsięwzięcia w części nieobjętej pożyczką, przy czym co najmniej 25% wydatków, o których mowa w § 4 ust. 2, zostanie pokryte ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego, pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych;
5) zobowiąże się do ustanowienia na rzecz Agencji zastawu rejestrowego na nabytych lub wytworzonych w ramach innowacyjnego przedsięwzięcia ze środków pożyczki rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, których jednostkowa wartość przekracza 20 000 zł, przy czym zastaw jest ustanawiany wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu.
2.  Agencja wyrazi zgodę na zbycie udziałów albo akcji, jeśli nabywca tych udziałów albo akcji spełnia warunki określone w § 3 pkt 2 i zobowiąże się do przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy inwestycyjnej.
§  6. 
1.  Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca ustanawia i wnosi, najpóźniej przed wypłatą pożyczki, zabezpieczenie należytego wykonania umowy pożyczki w formie:
1) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz
2) oświadczenia pożyczkobiorcy złożonego w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej równowartość 120% kwoty udzielonej pożyczki.
2.  Agencja może żądać dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pożyczki w przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowego wykonania umowy pożyczki w jednej lub kilku formach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1161) 3 .
3.  Środki na spłatę pożyczki nie mogą pochodzić ze środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis.
§  7. 
1.  Agencja informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie pożyczki, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
2.  Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pożyczki zawiera co najmniej określenie:
1) przedmiotu naboru oraz zasad udzielania pożyczek;
2) kwoty przeznaczonej na udzielenie pożyczek;
3) terminu, miejsca i formy składania wniosków o udzielenie pożyczki;
4) miejsca udostępnienia dokumentacji naboru;
5) wzoru wniosku o udzielenie pożyczki;
6) wzoru umowy pożyczki;
7) kryteriów oceny wniosku o udzielenie pożyczki;
8) sposobu podania do publicznej wiadomości wyników naboru.
3.  Agencja ocenia wnioski o udzielenie pożyczki zgodnie z kryteriami oceny wniosków o udzielenie pożyczki, o których mowa w ust. 2 pkt 7.
4.  Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania pożyczki oraz pisemnie informuje każdego wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia jego wniosku o udzielenie pożyczki.
5.  Umowy o udzielenie pożyczki są zawierane do dnia 28 lutego 2017 r.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U.2018.94).

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2017.1376) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

2 Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce, zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2013) 9008 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla Polski i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
3 Utraciło moc na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1475), która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r.; zastąpione przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U.2017.2367), które weszło w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.