Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2021 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.

Rozdział  7

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  22. 
1.  Agencja może udzielić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wsparcia:
1) na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego, z przeznaczeniem na rozwój działalności w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych, w szczególności na działania mające na celu uzyskanie przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 oraz z 2017 r. poz. 1089);
2) w zakresie wzornictwa z przeznaczeniem na opracowanie wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenie go do produkcji.
2.  Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego może być udzielone przedsiębiorcy, który:
1) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia ponosił wydatki na badania naukowe w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki lub prace rozwojowe albo jeśli wydatki takie ponosił podmiot powiązany z nim kapitałowo, oraz
2) dokonuje inwestycji.
3.  Wsparcie w zakresie wzornictwa może być udzielone przedsiębiorcy, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) zobowiąże się do wdrożenia do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego;
2) w ramach projektu skorzysta z usług doradczych w zakresie wzornictwa lub dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów w tej dziedzinie;
3) wykaże ekonomiczną opłacalność projektu;
4) dokona inwestycji.
§  23. 
1.  Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa może być udzielone przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji 25 .
2.  Przed udzieleniem wsparcia przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca Agencja sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 1.
§  24. 
1.  Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa jest udzielane przedsiębiorcy, który zobowiąże się do spełnienia łącznie następujących warunków:
1) utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim postępem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu;
2) zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte ze środków własnych przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego, pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych.
2.  Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji w obrębie tego samego województwa.
§  25. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparciem w zakresie wzornictwa są wydatki poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia wskazanego w umowie o udzielenie wsparcia.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na:
1) pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod warunkiem że:
a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu określonej na dzień nabycia,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu jego zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, pod warunkiem że:
a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości jej zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego wsparciem;
3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2, związanych z prowadzeniem badań przemysłowych lub prac rozwojowych lub opracowaniem i wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem ust. 3;
4) cenę nabycia robót i materiałów budowlanych;
5) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego lub wsparciem w zakresie wzornictwa w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady nr 139/2004 ani odwrotnie,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
6) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie zawarta na co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
8) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
9) cenę zakupu przez przedsiębiorcę analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy;
10) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
11) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;
12) zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-11, w tym wydatki na:
a) zatrudnienie wykładowców,
b) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie,
c) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu,
d) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu,
e) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu,
f) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w lit. a-e, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.
3.  Nabywane aktywa muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, przy czym:
1) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych;
2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych oraz miejsce i datę ich zakupu;
3) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
4.  W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, określonych w ust. 2 pkt 5, uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 1-8.
5.  W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.
6.  Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, może wynosić do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
§  26. 
1.  Intensywność wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 1-8, nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów 26 .
2.  Intensywność wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 9, nie może przekroczyć 50% tych wydatków.
3.  Intensywność wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 10 i 11, może wynosić do 100% tych wydatków.
4.  Intensywność wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 12, nie może przekroczyć:
1) 45% wydatków ponoszonych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę na szkolenia;
2) 35% wydatków ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę na szkolenia;
3) 25% wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż określony w pkt 1 i 2 na szkolenia.
5.  Intensywność wsparcia określoną w ust. 4 zwiększa się o 10 punktów procentowych, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych.
6.  Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości stanowiącej dopełnienie do 100% wydatków na pokrycie kosztów szkoleń, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 12, wynikającej z intensywności pomocy publicznej określonej w ust. 4 i 5.
7.  Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć kwoty 50 milionów euro.
8.  Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa wynosi:
1) 21 milionów złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 1-8;
2) 200 tysięcy euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro, w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 10 i 11;
3) 600 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 9;
4) 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 12.
9.  Maksymalna kwota wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:
1) 1,4 miliona złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 1-8;
2) 100 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 9;
3) 200 tysięcy euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro, w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 10 i 11;
4) 100 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 12.
10.  Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa dla części inwestycyjnej wynosi:
1) 2 miliony złotych, jeżeli województwo, w którym projekt będzie realizowany, zostało wskazane w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 56 ust. 2;
2) 400 tysięcy złotych, jeżeli projekt będzie realizowany w województwie innym niż wskazane w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 56 ust. 2.
11.  Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego dla części inwestycyjnej nie może przekroczyć 10 milionów złotych.
25 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.2006.190.1402); zgodnie z § 9 wymienionego rozporządzenia obowiązywało do dnia 30 czerwca 2014 r.