Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2021 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.

Rozdział  4

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania podmiotom działającym na rzecz innowacyjności oraz mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  12. 
1.  Agencja może udzielić wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie:
1) podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) ma osobowość prawną,
b) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami realizowanymi przez Agencję,
d) ma niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny do realizacji projektu objętego wsparciem oraz zapewnia personel posiadający co najmniej roczne doświadczenie:
- w dokonywaniu inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą i nienotowanych na rynku publicznym przez nabywanie lub zbywanie akcji lub udziałów w tych spółkach oraz
- w świadczeniu usług informacyjnych dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
e) dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do realizacji projektu objętego wsparciem,
f) zobowiąże się do:
- nieodpłatnego organizowania szkoleń otwartych, które nie są skierowane do konkretnych sektorów gospodarki, oraz świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych na rzecz przedsiębiorców,
- wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją,
- prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem;
2) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wniosek o udzielenie wsparcia został złożony przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.
2.  Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może realizować projekt objęty wsparciem wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 13 ust. 2, mogą być ponoszone również przez te podmioty.
3.  Wsparcie na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie może być udzielone podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności z przeznaczeniem na realizację działań w zakresie:
1) przygotowania mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, a także osób podejmujących działalność gospodarczą, do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności;
2) wspierania powstawania i rozwoju sieci inwestorów prywatnych zainteresowanych dokonywaniem inwestycji w mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców;
3) wspierania i promocji współpracy między sieciami inwestorów prywatnych i instytucji otoczenia przedsiębiorców;
4) organizowania, rozwoju i wspierania platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi zewnętrznych źródeł finansowania;
5) informacji i promocji usług oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych;
6) organizowania szkoleń dotyczących inwestowania w przedsiębiorców dla inwestorów prywatnych i sieci takich inwestorów.
4.  Wsparcie na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy z przeznaczeniem na:
1) zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności tego przedsiębiorcy;
2) wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
3) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.
§  13. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonym podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności zalicza się wydatki na:
1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających projektem;
2) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
3) podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
4) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają stawkom powszechnie stosowanym na rynku;
5) najem i użytkowanie pomieszczeń;
6) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, nie dłużej niż przez okres realizacji tego projektu;
7) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń;
8) tłumaczenie i druk materiałów oraz publikacji;
9) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w tych działaniach jest przekazywana informacja, że projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej;
10) obsługę księgową, usługi prawnicze, analizy i ekspertyzy;
11) udział w konferencjach, seminariach poświęconych tematyce inwestycji kapitałowych;
12) zakup usług w zakresie tworzenia portali i platform internetowych na potrzeby realizacji projektu;
13) raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu;
14) organizację szkoleń dla inwestorów prywatnych i przedsiębiorców, konferencji i spotkań z przedsiębiorcami kwalifikującymi się do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym oraz pokrycie kosztów szkoleń, niezbędnych do realizacji projektu, osób uczestniczących w realizacji projektu, przy czym koszty szkoleń w projekcie nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-13;
15) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
16) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.
3.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonym mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie zalicza się wydatków na zakup usług doradczych o charakterze ciągłym lub okresowym, związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
§  14. 
1.  Intensywność wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
2.  Kwota wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na zakup usług doradczych nie może być wyższa niż 2 miliony euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.
3.  Kwota wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na pokrycie wydatków na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym nie może przekroczyć, łącznie z inną pomocą de minimis otrzymaną przez jednego mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku jednego mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro.
4.  Intensywność wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na zakup usług doradczych nie może przekroczyć 50% wydatków faktycznie poniesionych na ten cel.
5.  Intensywność wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na pokrycie wydatków na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym może wynosić do 100% wydatków faktycznie poniesionych na ten cel.