Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2021 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.

Rozdział  3

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania podmiotom działającym na rzecz innowacyjności wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  10. 
1.  Agencja może udzielić wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej z przeznaczeniem na:
1) identyfikację rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez:
a) przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego,
b) analizę rynku rozwiązania innowacyjnego, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności;
2) prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym;
3) dokonywanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku działań określonych w pkt 1 i 2 przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce.
2.  Wsparcie na inicjowanie działalności innowacyjnej może być udzielone podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami, na które udzielono wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej;
2) ma niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii;
3) zapewnia świadczenie usług objętych wsparciem przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców;
4) zobowiąże się do:
a) nieodpłatnego przekazania spółce, w której podmiot ten objął akcje lub udziały w ramach wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej, lub
b) wniesienia aportem do spółki powstałej w wyniku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2

- środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 i 4;

5) zobowiąże się do:
a) wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją,
b) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem na inicjowanie działalności innowacyjnej,
c) przeznaczenia wpływów pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów w spółce nabytych uprzednio ze środków wsparcia oraz z udziału w zyskach tej spółki na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej zgodnie z umową o udzielenie wsparcia;
6) ma osobowość prawną;
7) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Podmiot, o którym mowa w ust. 2, może realizować projekt objęty wsparciem wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 11 ust. 2, mogą być ponoszone również przez te podmioty.
4.  Zaangażowanie kapitałowe podmiotu działającego na rzecz innowacyjności w spółkę powstałą w wyniku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie może trwać dłużej niż 10 lat.
5.  Wsparcie na inicjowanie działalności innowacyjnej w części dotyczącej nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółce powstałej w wyniku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest udzielane, pod warunkiem że wyniki tych działań wskazują na ekonomiczną zasadność prowadzenia działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym i prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez spółkę.
6.  Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej w ramach wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej wydaje mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom podmiot działający na rzecz innowacyjności.
7.  W przypadku gdy podmiot działający na rzecz innowacyjności nie wykona zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, zwraca kwotę wsparcia udzieloną na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 i 4.
§  11. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na inicjowanie działalności innowacyjnej są wydatki poniesione przez podmiot działający na rzecz innowacyjności po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na:
1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem;
2) podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
3) zakup nowego wyposażenia, sprzętu i urządzeń przeznaczonych dla spółki powstałej w wyniku działań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2;
4) zakup oprogramowania, licencji oraz innych wartości niematerialnych i prawnych;
5) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają stawkom powszechnie stosowanym na rynku;
6) najem i użytkowanie pomieszczeń;
7) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, nie dłużej niż przez okres realizacji projektu;
8) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
9) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń;
10) tłumaczenie i druk materiałów oraz publikacji;
11) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w tych działaniach jest przekazywana informacja, że projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej;
12) obsługę księgową, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie;
13) raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu;
14) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
15) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;
16) pokrycie kosztów szkoleń, niezbędnych do realizacji projektu, osób uczestniczących w realizacji projektu, w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-15;
17) audyt finansowy dotyczący wydatków, o których mowa w pkt 1-16, pod warunkiem że będzie dokonywany przez biegłych rewidentów, a cena audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich;
18) nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku działań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2, w wysokości niższej niż 50% udziałów lub akcji tej spółki, przy czym wartość tych udziałów lub akcji łącznie z wartością przekazanych spółce środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych ze środków wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej nie może przekroczyć, łącznie z inną pomocą de minimis otrzymaną przez jednego mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku jednego mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro.
3.  Wielkość wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
4.  Wielkość wsparcia na pokrycie kosztów z tytułu działań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.