Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2021 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.

Rozdział  15

Przepisy przejściowe i końcowe

§  59. 
1.  Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do umów o udzielenie wsparcia, zawieranych na podstawie wniosków o udzielenie wsparcia złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc finansowa jest udzielana pod warunkiem, że wnioskodawca, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania, uwzględni we wniosku o udzielenie wsparcia zmiany w zakresie pomocy finansowej wprowadzone niniejszym rozporządzeniem.
4.  Do pomocy finansowej udzielanej od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez podmioty, z którymi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła umowy o udzielenie wsparcia przed tym dniem, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  60.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. poz. 438 oraz z 2013 r. poz. 691 i 1617).
§  61.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.