Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2021 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej:
1) w ramach działań określonych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013:
a) 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej,
b) 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP,
c) 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,
d) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
e) 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,
f) 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,
g) 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną,
h) 6.1 Paszport do eksportu,
i) 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych;
2) na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia określonej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
3) (uchylony).
2.  Pomoc finansowa może być udzielana:
1) przedsiębiorcom;
2) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności;
3) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego.
3.  Pomoc finansowa nie może być:
1) udzielona mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.) 3  , zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji";
2) udzielona przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 4 ;
3) udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.
4.  Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:
1) produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych;
2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
5.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy finansowej:
1) udzielanej na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
6.  Pomoc finansowa jest udzielana na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową w formie:
1) bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem";
2) (uchylony);
3) finansowania kosztów usług świadczonych przez wykonawców bezpłatnie.
7.  Przez wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą finansową rozumie się:
1) wydatki określone w rozporządzeniu, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem lub innowacyjnym przedsięwzięciem niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podmiotom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług;
2) wydatki rozliczane za pomocą kwoty ryczałtowej pokrywającej w całości koszty projektu, w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 oraz w § 47 ust. 1.
8.  Wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą finansową poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.
9.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) środkach trwałych - należy przez to rozumieć środki trwałe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089);
2) wartościach niematerialnych i prawnych - należy przez to rozumieć wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
4) dniu rozpoczęcia realizacji inwestycji - należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub pierwszego zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji; nie stanowią rozpoczęcia realizacji inwestycji czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności studia wykonalności, usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji, w tym analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne) oraz przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy;
5) leasingu - należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, włączonych do porządku prawnego Unii Europejskiej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.);
6) szkoleniu specjalistycznym - należy przez to rozumieć szkolenie, o którym mowa w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji 5  ;
7) szkoleniu ogólnym - należy przez to rozumieć szkolenie, o którym mowa w art. 38 pkt 2 rozporządzenia Komisji 6  ;
8) wynalazku, wzorze użytkowym oraz wzorze przemysłowym - należy przez to rozumieć wynalazek, wzór użytkowy oraz wzór przemysłowy, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776);
9) badaniach przemysłowych - należy przez to rozumieć badania przemysłowe, o których mowa w art. 30 pkt 3 rozporządzenia Komisji 7  ;
10) pracach rozwojowych - należy przez to rozumieć eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 30 pkt 4 rozporządzenia Komisji 8  ;
11) produkcie rolnym - należy przez to rozumieć produkt rolny, o którym mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji 9  ;
12) przetwarzaniu produktu rolnego - należy przez to rozumieć przetwarzanie, o którym mowa w art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji 10  ;
13) obrocie produktem rolnym - należy przez to rozumieć obrót, o którym mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji 11  ;
14) pracowniku znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji - należy przez to rozumieć osobę, która w dniu rozpoczęcia szkolenia spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
a) pozostaje bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem przez okres ostatnich sześciu miesięcy,
b) nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego lub równoważnego odpowiadającego poziomowi ISCED 3 określonemu zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED) ani wykształcenia powyżej poziomu ISCED 3,
c) ukończyła 50. rok życia,
d) jest osobą samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub samotnie mającą na utrzymaniu osobę zależną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543),
e) wykonuje pracę w branży lub zawodzie, w którym różnica między liczbą zatrudnionych kobiet i liczbą zatrudnionych mężczyzn jest o co najmniej 25% wyższa niż przeciętna różnica tych liczb we wszystkich sektorach gospodarki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, i należy do płci mniej licznej,
f) jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;
15) pracowniku niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji 12  ;
16) współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego - należy przez to rozumieć rozwój międzynarodowej współpracy powiązania kooperacyjnego z partnerami zagranicznymi oraz podnoszenie kwalifikacji uczestników powiązania kooperacyjnego;
17) organizacji badawczej - należy przez to rozumieć organizację, o której mowa w art. 30 pkt 1 rozporządzenia Komisji 13  ;
18) (uchylony);
19) (uchylony);
20) wykonawcy - należy przez to rozumieć podmiot wybrany przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, w ramach realizowanego przez Agencję projektu systemowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475).
3 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
4 Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ((Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2014, str. 2).

Wytyczne zostały zastąpione przez Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

5 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
6 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
7 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
8 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
9 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
10 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
11 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
12 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
13 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.