Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.195.2010

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 3  
1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
2. Pomoc finansowa może być udzielana, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu:
1) przedsiębiorcom:
a) w zakresie doradztwa,
b) w zakresie inwestycji;
2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego:
a) na rozwój punktu konsultacyjnego,
b) na rozwój instytucji otoczenia biznesu,
c) na powiększenie funduszu pożyczkowego,
d) na powiększenie funduszu poręczeniowego.
3. Pomoc finansowa, o której mowa w rozporządzeniu, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem", przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
4. Przez wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem rozumie się wydatki określone w rozporządzeniu pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.
5. 4  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o środkach trwałych oraz o wartościach niematerialnych i prawnych, należy przez to rozumieć środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
6. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o leasingu, należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych.
7. 5  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przetwarzaniu produktu rolnego, należy przez to rozumieć przetwarzanie produktu rolnego w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3) (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji".
8. 6  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o obrocie produktem rolnym, należy przez to rozumieć obrót produktem rolnym w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji.
9. 7  Agencja informuje beneficjenta pomocy o numerze referencyjnym programu pomocowego.
§  2.
1. 8  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:
1) udzielonej na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej związanej z wywozem;
2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
1a. 9  Pomoc finansowa nie może być:
1) udzielona mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji;
2) udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.
2. 10  (uchylony).
3. 11  (uchylony).
§  3. 12  
1. Wsparcie może być udzielane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r.
2. Wsparcie, o którym mowa w rozdziale 3b, może być udzielone najpóźniej do dnia określonego w decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544, zmienionej decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18.02.2009 r., dok. K(2009) 1148.

Rozdział  2

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia w zakresie doradztwa

§  4.
1. 13  Wsparcie w zakresie doradztwa może być udzielane mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku mikroprzedsiębiorców wsparcie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:
1) jest wykonywana co najmniej od 3 lat lub
2) 14  jest oparta na wykorzystaniu nowych technologii.
2. 15  Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie:
1) produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
2) górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002);
3) produkcji żelaza i stali;
4) świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego;
5) świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego;
6) produkcji lub obrotu bronią.
3. Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być również udzielone mikroprzedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą określoną w ust. 1 pkt 2 w zakresie usług transportowych.
4. Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być udzielone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup usług doradczych, które stanowią element stałej lub okresowej działalności przedsiębiorstwa lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy.
§  5. 16  Wsparcie w zakresie doradztwa jest udzielane:
1) przedsiębiorcom określonym w § 4 ust. 1, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - z zachowaniem przepisów rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004), z zastrzeżeniem pkt 2;
2) 17  mikroprzedsiębiorcom wykonującym działalność określoną w § 4 ust. 1 pkt 2, w wysokości do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - z zachowaniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5); wsparcie to jest pomocą de minimis i może być udzielone konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200.000 euro brutto.
§  6.
1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa są poniesione po dniu zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia wydatki na zakup usług doradczych w zakresie:
1) prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej;
2) jakości - dotyczących w szczególności:
a) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
b) uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,
c) wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie określonym w lit. b,
d) zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
3) innowacji i nowych technologii - dotyczących w szczególności:
a) wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne,
b) 18  tworzenia przedsiębiorstw opartych na nowych lub zaawansowanych technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku,
c) wykorzystywania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
4) wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne;
5) tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;
6) łączenia się przedsiębiorstw;
7) pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 lit. a-c warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest uzyskanie lub odnowienie przez przedsiębiorcę certyfikatu systemu zarządzania lub certyfikatu zgodności bądź wydanie deklaracji zgodności producenta.
§  7. 19  
1. Kwota wsparcia w zakresie doradztwa nie może być niższa niż 2.500 zł ani nie może przekroczyć 250.000 zł.
2. Wsparcie w zakresie doradztwa może być udzielone na realizację przedsięwzięcia objętego inną pomocą publiczną, pod warunkiem że wielkość skumulowanej pomocy nie przekroczy limitu określonego w § 5.

Rozdział  3

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia w zakresie inwestycji w ramach działania 2.3 "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje" Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 20

§  8.
1. Wsparcie w zakresie inwestycji dotyczy:
1) inwestycji w środki trwałe, związanych z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację;
2) inwestycji w wartości niematerialne i prawne, związanych z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej.
2. Wsparcie w zakresie inwestycji może być udzielone przedsiębiorcom określonym w § 4 ust. 1.
3. Wsparcie w zakresie inwestycji nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 4 ust. 2 oraz na działalność gospodarczą w zakresie:
1) formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania;
2) polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, są połączone jedną linią technologiczną;
3) innym niż wymienione w pkt 1 i 2, związanym z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną.
4. 21  Wsparcie w zakresie inwestycji jest udzielane z zachowaniem przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 5 pkt 1.
§  9.
1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji są poniesione po dniu złożenia wniosku o wsparcie wydatki na:
1) zakup nowych środków trwałych;
2) 22  spłatę wartości początkowej przez korzystającego, należną finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu;
3) zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem że:
a) w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
b) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu, i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,
c) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
4) zakup wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2;
5) instalację i uruchomienie środków trwałych, o których mowa w pkt 1-3, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi;
6) zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że:
a) istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień zakupu;
7) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
8) zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, pod warunkiem że:
a) istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień zakupu,
c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
d) nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
9) usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem.
1a. 23  Nie uznaje się za wydatek kwalifikujący się do wsparcia spłaty wartości początkowej należnej finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych, zbytych uprzednio przez korzystającego na rzecz finansującego (leasing zwrotny).
2. W przypadku przedsiębiorcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.
3. 24  W przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej, wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiąże się wykorzystywać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.
§  10.
1. Wielkość wsparcia w zakresie inwestycji nie może przekroczyć:
1) 30 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - jeżeli przedsięwzięcie objęte wsparciem jest realizowane w powiecie miasta Warszawa lub miasta Poznań;
2) 40 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - jeżeli przedsięwzięcie objęte wsparciem jest realizowane w powiecie miasta Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot;
3) 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - jeżeli przedsięwzięcie objęte wsparciem jest realizowane w innym powiecie.
2. Wielkość wsparcia w zakresie inwestycji na działalność gospodarczą w zakresie produkcji, naprawy oraz konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT oraz przebudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1.000 GT nie może przekroczyć 22,5 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
3. Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż 10.000 zł ani nie może przekroczyć 1.250.000 zł.
4. Wsparcie w zakresie inwestycji przewidziane w rozporządzeniu sumuje się z inną pomocą publiczną udzielaną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z daną inwestycją oraz pomocą publiczną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją i nie może przekroczyć maksymalnych wielkości wsparcia określonych w ust. 1 i 2.
5. Jeśli przedsiębiorca korzysta jednocześnie ze wsparcia w zakresie inwestycji oraz z innej pomocy publicznej na tworzenie nowych miejsc pracy związanej z daną inwestycją, dopuszczalną kwotę pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy dopuszczalnej w danym regionie i wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji albo kosztów pracy kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy.
§  11.
1. Wsparcie w zakresie inwestycji jest udzielane pod warunkiem, że przedsiębiorca zobowiąże się do:
1) 25  utrzymania inwestycji w powiecie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 3; przy czym za dzień zakończenia inwestycji przyjmuje się dzień złożenia przez przedsiębiorcę w Agencji końcowego rozliczenia wsparcia, potwierdzającego zakończenie realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem;
2) 26  zapewnienia finansowania inwestycji ze środków własnych, w części nieobjętej wsparciem ani inną pomocą publiczną.
2. 27  Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające kwotę 250.000 zł jest udzielane pod warunkiem, że przedsiębiorca sfinansuje inwestycję w części nieobjętej wsparciem ze środków kredytu, środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu inwestycyjnego lub z wykorzystaniem leasingu, chyba że przedstawi wiarygodne, rzetelne udokumentowanie, że posiada środki własne na realizację projektu.
3. 28  Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w obrębie tego samego województwa.
4. 29  Przeniesienie inwestycji do powiatu o wyższej albo takiej samej maksymalnej intensywności wsparcia, określonej w § 10 ust. 1, nie powoduje zwiększenia intensywności wsparcia.
5. 30  Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy projekt, którego dotyczy inwestycja, uzyskałby liczbę punktów niezbędną do objęcia wsparciem w powiecie, do którego następuje przeniesienie.
6. 31  W przypadku przeniesienia inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia przedsiębiorca zwraca Agencji kwotę wsparcia ustaloną zgodnie ze wzorem:

I = [(X-Y) x Z] x (P : Q)

gdzie:

I - oznacza kwotę wsparcia, którą przedsiębiorca zwraca Agencji,

X - oznacza otrzymaną nominalną kwotę wsparcia,

Y - oznacza nominalną kwotę wsparcia, jaką przedsiębiorca otrzymałby na realizację inwestycji w powiecie, do którego następuje przeniesienie inwestycji, obliczoną zgodnie z intensywnościami, określonymi w § 10 ust. 1,

Z - oznacza określoną przez Komisję Europejską stopę dyskontową, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującą w dniu wydania zgody na przeniesienie inwestycji,

P - oznacza okres wyrażony w latach, przez jaki inwestycja nie była utrzymana w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia,

Q - oznacza obowiązujący okres utrzymania inwestycji w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia.

7. 32  Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia na warunkach określonych w rozporządzeniu jest możliwe wyłącznie w okresie utrzymania inwestycji.

Rozdział  3a 33

Udzielanie wsparcia przedsiębiorcom dokonującym nowych inwestycji w ramach poddziałania 2.2.1 "Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji" Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

§  11a.
1. Wsparcie na nowe inwestycje może być udzielane mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dokonują inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne polegających na:
1) utworzeniu nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa;
2) nabyciu przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora;
3) dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów;
4) dokonywaniu zasadniczych zmian całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.
2. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych.
3. Wsparcie na nowe inwestycje nie może być udzielone na realizację projektu inwestycyjnego w zakresie działalności gospodarczej:
1) związanej z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
2) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 2.08.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170);
3) w sektorze rybołówstwa;
4) w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej;
5) w sektorze budownictwa okrętowego;
6) w zakresie produkcji lub obrotu bronią.
4. Wsparcie na nowe inwestycje jest udzielane zgodnie z rozporządzeniem nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001), zmienionym rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004).
5. Wsparcie na nowe inwestycje może być udzielone przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, przy czym za dzień rozpoczęcia realizacji inwestycji uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub złożenia pierwszego zobowiązania do zamówienia zakupu towarów i usług lub wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.
§  11b.
1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o wsparcie projektu inwestycyjnego do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się:
1) cenę nabycia gruntów do wysokości 10 % całkowitych wydatków projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego wsparciem,
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów i aparatury,
d) wyposażenia technicznego dla prac biurowych,
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;
3) cenę nabycia używanych środków trwałych, pod warunkiem że:
a) w okresie 7 lat nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych,
b) cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny podobnego, nowego środka trwałego,
c) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu;
4) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji. Wartości niematerialne i prawne oznaczają wartości związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem że wartości te:
a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu inwestycyjnego objętego wsparciem na nowe inwestycje,
b) podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych,
d) będą ujęte w bilansie przedsiębiorstwa zgodnie z odrębnymi przepisami,
e) będą stanowić własność przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie na nowe inwestycje przez okres co najmniej pięciu lat od dnia ich nabycia;
5) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych;
6) cenę nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego wsparciem na nowe inwestycje;
7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego, przy czym raty spłat wartości początkowej związane z leasingiem gruntów, budynków i budowli kwalifikują się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje, jeżeli:
a) umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego,
b) zostały poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego.
2. W przypadku przedsiębiorcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.
3. W przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej, wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiązuje się wykorzystać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.
§  11c.
1. 34  Wielkość wsparcia na nowe inwestycje nie może przekroczyć:
1) dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców:
a) 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy,
b) 60 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy,
c) 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
2) dla średnich przedsiębiorców:
a) 40 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy,
b) 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy,
c) 60 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego.
2. W przypadku wsparcia na nowe inwestycje udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze transportu, wielkości wsparcia, o których mowa w ust. 1, obniża się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.
3. Kwota wsparcia na nowe inwestycje wynosi co najmniej 500.000 zł i musi być niższa niż kwoty określone w art. 6 rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju.
4. Wsparcie na nowe inwestycje podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z daną inwestycją oraz pomocą publiczną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją i nie może przekroczyć maksymalnych wielkości wsparcia określonych w ust. 1.
§  11d.
1. Wsparcie na nowe inwestycje jest udzielane pod warunkiem, że przedsiębiorca zobowiąże się do:
1) utrzymania inwestycji w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego;
2) zapewnienia finansowania inwestycji ze środków własnych w części nieobjętej wsparciem ani inną pomocą publiczną.
2. 35  Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w obrębie tego samego województwa.
3. 36  Przeniesienie inwestycji do powiatu o wyższej albo takiej samej maksymalnej intensywności wsparcia określonej w § 11c ust. 1 nie powoduje zwiększenia intensywności wsparcia.
4. 37  Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy projekt, którego dotyczy inwestycja, uzyskałby liczbę punktów niezbędną do objęcia wsparciem w powiecie, do którego następuje przeniesienie.
5. 38  W przypadku przeniesienia inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia przedsiębiorca zwraca Agencji kwotę wsparcia ustaloną zgodnie ze wzorem:

I = [(X-Y) x Z] x (P : Q)

gdzie:

I - oznacza kwotę wsparcia, którą przedsiębiorca zwraca Agencji,

X - oznacza otrzymaną nominalną kwotę wsparcia,

Y - oznacza nominalną kwotę wsparcia, jaką przedsiębiorca otrzymałby na realizację inwestycji w powiecie, do którego następuje przeniesienie inwestycji, obliczoną zgodnie z intensywnościami, określonymi w § 11c ust. 1,

Z - oznacza określoną przez Komisję Europejską stopę dyskontową, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującą w dniu wydania zgody na przeniesienie inwestycji,

P - oznacza okres wyrażony w latach, przez jaki inwestycja nie była utrzymana w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia,

Q - oznacza obowiązujący okres utrzymania inwestycji w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia.

6. 39  Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia na warunkach określonych w rozporządzeniu jest możliwe wyłącznie w okresie utrzymania inwestycji.

Rozdział  3b 40

Udzielanie wsparcia przedsiębiorcom dokonującym inwestycji w ramach poddziałania 2.2.1 "Wsparcie dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji" Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji

§  11e.
1. Wsparcie na inwestycje może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę i prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonuje inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne polegających na:
1) inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa,
2) nabyciu przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy; w przypadku przekazania przedsiębiorstwa małego przedsiębiorcy rodzinie pierwotnego właściciela (pierwotnych właścicieli) lub byłym pracownikom, warunku nabycia środków przez niezależnego inwestora nie stosuje się

- przy czym nie uważa się za inwestycję nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

2. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.
3. Wsparcie na inwestycję nie może być udzielane na realizację projektu w zakresie działalności gospodarczej:
1) w sektorach rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);
2) związanej z produkcją podstawową produktów rolnych, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji;
3) związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji, w przypadkach gdy:
a) wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,
b) udzielenie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;
4) prowadzonej w sektorze węglowym;
5) prowadzonej w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej 41 ;
6) w sektorze budownictwa okrętowego;
7) w zakresie produkcji lub obrotu bronią.
4. Wsparcie na inwestycje stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 13 rozdziału II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji.
5. Wsparcie na inwestycje może być udzielone przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, przy czym za dzień rozpoczęcia realizacji inwestycji uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub złożenia pierwszego zobowiązania do zamówienia zakupu towarów i usług lub wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.
§  11f.
1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na inwestycje są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o wsparcie projektu inwestycyjnego do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się:
1) cenę nabycia gruntów do wysokości 10 % całkowitych wydatków projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod warunkiem że w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu nie było ono współfinansowane ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego wsparciem oraz w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nie było ono współfinansowane ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów i aparatury,
d) wyposażenia technicznego dla prac biurowych,
e) infrastruktury technicznej związanej z inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;
3) cenę nabycia używanych środków trwałych, pod warunkiem że:
a) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nie było ono współfinansowane ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
b) cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu, i jest niższa od ceny podobnego nowego środka trwałego,
c) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu;
4) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu inwestycyjnego objętego wsparciem na inwestycje w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie,
b) podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych,
d) będą ujęte w bilansie przedsiębiorstwa zgodnie z odrębnymi przepisami,
e) będą stanowić własność przedsiębiorstwa przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie na inwestycje przez okres co najmniej pięciu lat od dnia ich nabycia;
5) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych;
6) cenę nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego wsparciem na inwestycje;
7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego, przy czym raty spłat wartości początkowej związane z leasingiem gruntów, budynków i budowli kwalifikują się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje, jeżeli:
a) umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego,
b) zostały poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego.
2. W przypadku przedsiębiorcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatków na zakup lub leasing środków transportu nie zalicza się do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
3. W przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej, wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być zaliczane do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu, a przedsiębiorca zobowiązuje się wykorzystać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.
§  11g.
1. Intensywność wsparcia na inwestycje nie może przekroczyć:
1) 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - jeżeli przedsięwzięcie objęte wsparciem jest realizowane na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego;
2) 40 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - jeżeli przedsięwzięcie objęte wsparciem jest realizowane na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;
3) 30 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
2. Intensywność wsparcia na inwestycje, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu.
3. Kwota wsparcia na inwestycje wynosi co najmniej 500.000 zł i musi być niższa niż kwoty określone w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji.
4. Wsparcie na inwestycje podlega sumowaniu z każdą inną pomocą udzieloną danemu przedsiębiorcy, w tym z pomocą de minimis, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z danym projektem, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnych intensywności, określonych w ust. 1.
§  11h.
1. Wsparcie na inwestycje jest udzielane, pod warunkiem że przedsiębiorca zobowiąże się do:
1) utrzymania inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, a w przypadku realizacji projektu na obszarze miasta stołecznego Warszawy - w tym mieście, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji, przy czym nie jest niezgodna z warunkiem utrzymania trwałości inwestycji wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym;
2) zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 30 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte ze środków własnych przedsiębiorcy pochodzących z innych źródeł niż pomoc publiczna lub wsparcie ze środków publicznych.
2. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w obrębie tego samego województwa.
3. Przeniesienie inwestycji do powiatu o wyższej albo takiej samej maksymalnej intensywności wsparcia określonej w § 11g ust. 1 nie powoduje zwiększenia intensywności wsparcia.
4. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy projekt, którego dotyczy inwestycja, uzyskałby liczbę punktów niezbędną do objęcia wsparciem w powiecie, do którego następuje przeniesienie.
5. W przypadku przeniesienia inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia przedsiębiorca zwraca Agencji kwotę wsparcia ustaloną zgodnie ze wzorem:

I = [(X-Y) x Z] x (P : Q)

gdzie:

I - oznacza kwotę wsparcia, którą przedsiębiorca zwraca Agencji,

X - oznacza otrzymaną nominalną kwotę wsparcia,

Y - oznacza nominalną kwotę wsparcia, jaką przedsiębiorca otrzymałby na realizację inwestycji w powiecie, do którego następuje przeniesienie inwestycji, obliczoną zgodnie z intensywnościami, określonymi w § 11g ust. 1,

Z - oznacza określoną przez Komisję Europejską stopę dyskontową, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującą w dniu wydania zgody na przeniesienie inwestycji,

P - oznacza okres wyrażony w latach, przez jaki inwestycja nie była utrzymana w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia,

Q - oznacza obowiązujący okres utrzymania inwestycji w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia.

6. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia na warunkach określonych w rozporządzeniu jest możliwe wyłącznie w okresie utrzymania inwestycji.

Rozdział  4

Tryb udzielania wsparcia przedsiębiorcom

§  12.
1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wsparcie, podstawowych warunkach jego udzielania oraz terminach składania wniosków, zamieszczając ogłoszenie w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
2. 42  Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie wsparcia, na formularzu według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą Sektorowym Programem Operacyjnym - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwaną dalej "Instytucją Zarządzającą", w regionalnej instytucji finansującej właściwej ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem.
3. 43  W przypadku określonym w § 11 ust. 2 przedsiębiorca dołącza do wniosku odpowiednio kopię promesy udzielenia kredytu, kopię promesy umowy leasingowej, dokumenty potwierdzające pozyskanie finansowania z funduszu inwestycyjnego lub dokumentację wskazującą na fakt posiadania środków własnych na realizację projektu, w szczególności zaświadczenia o posiadanych środkach na rachunku bankowym.
§  13. 44  
1. Regionalna instytucja finansująca przeprowadza ocenę formalną i pierwszy etap oceny techniczno-ekonomicznej wniosku zgodnie z przepisami wydanymi dla Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, w terminie 18 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków.
2. Regionalna instytucja finansująca odrzuca wniosek zawierający uchybienia formalne lub niespełniający zasad techniczno-ekonomicznych pierwszego etapu oceny, informując przedsiębiorcę o tych uchybieniach, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W razie stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku złożonym najpóźniej na 7 dni przed upływem danego terminu składania wniosków, regionalna instytucja finansująca wzywa przedsiębiorcę do usunięcia tych uchybień w terminie 3 dni roboczych od wezwania.
4. Wnioski prawidłowe pod względem formalnym i techniczno-ekonomicznym regionalna instytucja finansująca przekazuje sukcesywnie Agencji.
§  14. 45  
1. Agencja przeprowadza drugi etap oceny techniczno-ekonomicznej i ocenę merytoryczną wniosków, o których mowa w § 13 ust. 4, stosując kryteria oceny określone w przepisach wydanych dla Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.
2. 46  Agencja, w terminie 60 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków, przekazuje wyniki oceny wniosków, w postaci listy rankingowej, Instytucji Pośredniczącej Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
3. 47  Instytucja Pośrednicząca weryfikuje wyniki oceny wniosków, o których mowa w ust. 2, a następnie w terminie 5 dni roboczych przekazuje zweryfikowaną listę rankingową Instytucji Zarządzającej.
4. Instytucja Zarządzająca, kierując się zweryfikowanymi wynikami oceny, w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Agencję listy rankingowej Instytucji Pośredniczącej zatwierdza listę rankingową wniosków kwalifikujących się do wsparcia, na podstawie której Agencja zawrze umowy o udzieleniu wsparcia. W przypadku wątpliwości co do oceny wniosku Instytucja Zarządzająca może zażądać od Agencji kopii wskazanego wniosku wraz z załącznikami.
5. Po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą listy rankingowej wniosków kwalifikujących się do wsparcia Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawców o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia.

Rozdział  5

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego

§  15. 48  1. Wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego może otrzymać podmiot:
1) zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług informacyjnych;
2) zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług innych niż usługi informacyjne, pod warunkiem złożenia wniosku o rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług informacyjnych w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 3;
3) niezarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pod warunkiem że w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia osiągnie zdolność do świadczenia usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221) i złoży wniosek o rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw co najmniej w zakresie usług informacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu lub wzmacnianiu zdolności do świadczenia usług informacyjnych niezbędnych do kompleksowej obsługi przedsiębiorców, w szczególności konsultacji i sesji informacyjnych, oraz bezpośrednim świadczeniem tych usług.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą otrzymać wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego, jeżeli posiadają niezbędny potencjał techniczny, rozumiany jako zapewnienie możliwości świadczenia usług informacyjnych niezbędnych do kompleksowej obsługi przedsiębiorców co najmniej przez dwóch specjalistów, którzy posiadają wyższe wykształcenie lub uprawnienia księgowego, biegłego rewidenta bądź doradcy podatkowego oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji na rzecz przedsiębiorców, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
4. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą otrzymać wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego, jeżeli spełniają następujące warunki:
1) zapewniają należyte świadczenie usług informacyjnych przedsiębiorcom;
2) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;
3) posiadają niezbędny potencjał techniczny, rozumiany jako:
a) posiadanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stałego miejsca wykonywania działalności, łatwo dostępnego dla przedsiębiorców korzystających z usług,
b) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch osób, w wymiarze pełnego etatu każda, w tym co najmniej jedna stale obecna w miejscu wykonywania działalności,
c) zapewnienie możliwości świadczenia usług informacyjnych niezbędnych do kompleksowej obsługi przedsiębiorców co najmniej przez dwóch specjalistów, którzy posiadają wyższe wykształcenie lub uprawnienia księgowego, biegłego rewidenta bądź doradcy podatkowego oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji na rzecz przedsiębiorców, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
d) prowadzenie ewidencji zrealizowanych usług, określającej w szczególności usługobiorców;
4) posiadają potencjał ekonomiczny pozwalający na spełnienie szczegółowych wymagań w zakresie potencjału ekonomicznego wobec podmiotów ubiegających się o rejestrację lub zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
5) zapewniają jakość świadczonych usług poprzez posiadanie systemu zarządzania jakością w zakresie usług informacyjnych zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001;
6) przestrzegają zasad etyki zawodowej, obowiązujących podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
5. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój punktu konsultacyjnego są, poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia do dnia określonego w tej umowie, wydatki na:
1) wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;
2) podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
3) zakup nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji;
4) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;
5) wynajem i eksploatację pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z przedsięwzięciem;
6) zakup towarów, w szczególności materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
7) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia;
8) tłumaczenia i druk materiałów i publikacji;
9) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w działaniach tych przekazywana jest informacja, iż przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej;
10) obsługę księgową i usługi prawnicze, bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia;
11) audyt finansowy dotyczący wydatków, o których mowa w pkt 1-10, pod warunkiem że będzie dokonywany przez niezależnych audytorów zewnętrznych zaakceptowanych przez Agencję, a cena audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich.
6. Wielkość wsparcia może wynosić do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
§  16.
1. Wsparcie na rozwój instytucji otoczenia biznesu może otrzymać osoba prawna, której cele statutowe są związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:
1) nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe;
2) 49  zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;
3) 50  posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
2. Wsparcie na rozwój instytucji otoczenia biznesu jest przeznaczone na finansowanie części wydatków związanych z realizacją przez osobę prawną, działającą samodzielnie lub w ramach sieci podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, przedsięwzięcia polegającego na:
1) 51  osiągnięciu zdolności do świadczenia nowych usług dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;
2) tworzeniu sieci podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego;
3) inwestycjach niezbędnych do właściwego funkcjonowania podmiotu lub sieci podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego;
4) udziale w przedsięwzięciach o charakterze ponadregionalnym i regionalnym, realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi lub międzynarodowymi sieciami podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego;
5) promocji podmiotów lub sieci podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego.
6) 52  budowie lub rozwoju baz danych.
3. 53  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój instytucji otoczenia biznesu są, związane z realizacją przedsięwzięcia i poniesione przez osobę prawną lub podmioty działające w ramach sieci, o których mowa w ust. 2, po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, wydatki na:
1) wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;
2) podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
3) zakup nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji;
4) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;
5) wynajem i eksploatację pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z przedsięwzięciem;
6) zakup towarów, w szczególności materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
7) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia;
8) tłumaczenia i druk materiałów i publikacji;
9) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w działaniach tych przekazywana jest informacja, iż przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej;
10) obsługę księgową, usługi prawnicze oraz ekspertyzy techniczne i finansowe, bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia.
4. Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
§  17.
1. Wsparcie na powiększenie funduszu pożyczkowego może otrzymać osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:
1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;
2) 54  uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz, zwany dalej "funduszem pożyczkowym", przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie ekspansji, przy czym:
a) udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej niż według stopy referencyjnej określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki,
b) pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty,
c) określona została maksymalna wysokość pożyczki, nieprzekraczająca 120.000 zł.
3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania pożyczek, o których mowa w pkt 2;
4) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania pożyczek, o których mowa w pkt 2.
2. 55  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu pożyczkowego są, poniesione w okresie od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzieleniu wsparcia, wydatki na:
1) wypłatę udzielonych pożyczek;
2) pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym, do wysokości ustalonej w umowie o udzieleniu wsparcia, nieprzekraczającej 5 % kwoty wypłaconych pożyczek.
3. Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W celu pokrycia pozostałej części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem osoba prawna wnosi do funduszu pożyczkowego wkład własny w gotówce.
4. Wsparcie jest wypłacane proporcjonalnie do wkładu własnego faktycznie wniesionego przez osobę prawną.
5. 56  Kwota wsparcia nie może być niższa niż 3.000.000 zł i nie może przekroczyć 50.000.000 zł.
§  18.
1. 57  Wsparcie na powiększenie funduszu poręczeniowego może otrzymać osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:
1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;
2) uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz, zwany dalej "funduszem poręczeniowym", przeznaczony wyłącznie na udzielanie mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poręczeń spłaty kredytów lub pożyczek, przy czym poręczenia spłaty kredytów lub pożyczek:
a) mogą być udzielane tylko wtedy, gdy kredyt lub pożyczka są oprocentowane nie niżej niż według stopy referencyjnej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a,
b) mogą być udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania,
c) mogą być udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko, o którym mowa w lit. b, koszty administracyjne oraz zwrot na kapitale,
d) mogą być udzielane w wysokości nieprzekraczającej 80 % zobowiązania, którego dotyczą;
3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania poręczeń, o których mowa w pkt 2;
4) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania poręczeń, o których mowa w pkt 2;
5) w umowach z instytucjami kredytującymi nie zawarła klauzuli wyłączności lub uprzywilejowania.
2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu poręczeniowego są:
1) 58  wartość wniesionego do funduszu poręczeniowego kapitału, rozumianego jako środki finansowe stanowiące wsparcie uzyskane z Agencji oraz wkład własny, niezbędnego do pokrycia ryzyka związanego z kwotą udzielonych poręczeń liczoną narastająco w okresie od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzieleniu wsparcia, przy czym wartość ta powinna zostać potwierdzona przez niezależny audyt;
2) wydatki związane z administracją i zarządzaniem funduszem poręczeniowym, do wysokości ustalonej w umowie o udzieleniu wsparcia, nieprzekraczającej 2 % wartości określonej w pkt 1.
3. 59  Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W celu pokrycia pozostałej części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem osoba prawna wnosi do funduszu poręczeniowego wkład własny w gotówce.
4. Wsparcie jest wypłacane proporcjonalnie do wkładu własnego faktycznie wniesionego przez osobę prawną.
5. 60  Kwota wsparcia nie może być niższa niż 3.000.000 zł i nie może przekroczyć 50.000.000 zł.
§  19. 61  (uchylony).

Rozdział  6

Tryb udzielania wsparcia podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego

§  20.
1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wsparcie, podstawowych warunkach jego udzielania oraz terminach składania wniosków, zamieszczając ogłoszenie w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
2. 62  Podmiot składa wniosek o udzielenie wsparcia na formularzu według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą.
3. Agencja dokonuje oceny formalnej wniosku, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wzywa podmiot do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania. Jeżeli usunięcie uchybień nie nastąpi w tym terminie, Agencja odrzuca wniosek.
4. 63  Agencja dokonuje oceny techniczno-ekonomicznej i merytorycznej wniosków prawidłowych pod względem formalnym, stosując kryteria oceny określone w przepisach wydanych dla Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.
5. 64  Agencja, w terminie 45 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków, przekazuje Instytucji Pośredniczącej ocenione wnioski wraz z wynikami oceny wniosków w postaci listy rankingowej.
5a. 65  Instytucja Pośrednicząca weryfikuje wyniki oceny wniosków, o których mowa w ust. 5, a następnie w terminie 5 dni roboczych przekazuje zweryfikowaną listę rankingową Instytucji Zarządzającej.
6. 66  Instytucja Zarządzająca, kierując się zweryfikowanymi wynikami oceny, w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Agencję listy rankingowej Instytucji Pośredniczącej zatwierdza listę rankingową wniosków kwalifikujących się do wsparcia, na podstawie której Agencja zawrze umowy o udzieleniu wsparcia.
7. 67  Po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą listy rankingowej wniosków kwalifikujących się do wsparcia Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawców o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia.
§  21. 68  
1. Trybu określonego w § 20 nie stosuje się do wsparcia na rozwój punktu konsultacyjnego.
2. Agencja dokonuje wyboru podmiotów, którym udzieli wsparcia na rozwój punktu konsultacyjnego, w drodze konkursu ofert.
3. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania ofert, o których mowa w ust. 2, podstawowych warunkach udzielania wsparcia, miejscu składania oraz terminach rozpatrzenia ofert, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
4. Agencja udostępnia formularz oferty, o której mowa w ust. 2, w szczególności poprzez zamieszczenie go w powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.
5. Podmioty, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 i 3, dołączają do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych odpowiednio w § 15 ust. 3 i 4, zgodnie z wykazem dokumentów określonym w podstawowych warunkach udzielenia wsparcia na rozwój punktu konsultacyjnego.
6. Agencja, rozpatrując oferty podmiotów ubiegających się o wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego, bierze pod uwagę w szczególności:
1) uzasadnienie potrzeby tworzenia i rozwoju punktu konsultacyjnego;
2) lokalizację i zasięg działania punktu konsultacyjnego;
3) zakres planowanych działań w ramach punktu konsultacyjnego;
4) trwałość planowanych działań;
5) potencjał techniczny podmiotu;
6) kwalifikacje osób zatrudnionych przez podmiot w punkcie konsultacyjnym;
7) potencjał ekonomiczny podmiotu;
8) wysokość i uzasadnienie przewidywanych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
9) w przypadku podmiotów, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 - ich zdolność do świadczenia usług informacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia.
7. Agencja informuje pisemnie podmioty o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia.

Rozdział  7

Przepisy końcowe

§  22. W przypadku umów zawartych przed dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stopy referencyjnej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a, przyjmuje się, że warunek określony w tym przepisie jest spełniony, jeżeli stopa oprocentowania pożyczki jest nie niższa niż stopa referencyjna oprocentowania rynkowego (stopa CIRR) ogłaszana przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
§  23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 170, poz. 1217.
3 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
4 § 1 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
5 § 1 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
6 § 1 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
7 § 1 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
8 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.

9 § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
10 § 2 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
11 § 2 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
12 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.141.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.113.721) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.

13 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
14 § 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.141.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2006 r.
15 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
16 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
17 § 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.113.721) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2008 r.
18 § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
19 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
20 Tytuł rozdziału 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz.U.06.205.1511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2006 r.
21 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.141.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2006 r.
22 § 9 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
23 § 9 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
24 § 9 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
25 § 11 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz.U.06.205.1511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2006 r.
26 § 11 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.141.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2006 r.
27 § 11 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.141.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2006 r.

28 § 11 ust. 3:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz.U.06.205.1511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.

29 § 11 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
30 § 11 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
31 § 11 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
32 § 11 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
33 Rozdział 3a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz.U.06.205.1511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2006 r., z tym że § 11c ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
34 § 11c ust. 1 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz.U.06.205.1511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
35 § 11d ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
36 § 11d ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
37 § 11d ust. 4 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
38 § 11d ust. 5 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
39 § 11d ust. 6 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
40 Rozdział 3b dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.U.09.41.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2009 r.
41 Zakres sektora hutnictwa żelaza i stali został określony w załączniku I do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 04.03.2006, str. 13), natomiast zakres sektora włókien syntetycznych w załączniku II do tych Wytycznych.
42 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz.U.06.205.1511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2006 r.
43 § 12 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.141.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2006 r.

44 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.141.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2006 r.
45 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.141.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2006 r.
46 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz.U.06.205.1511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2006 r.
47 § 14 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz.U.06.205.1511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2006 r.
48 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz.U.06.205.1511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2006 r.
49 § 16 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
50 § 16 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
51 § 16 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
52 § 16 ust. 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 12 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
53 § 16 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. c) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
54 § 17 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
55 § 17 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.74.449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2008 r.
56 § 17 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
57 § 18 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
58 § 18 ust. 2 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.74.449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2008 r.

59 § 18 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. c) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
60 § 18 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. d) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
61 § 19 uchylony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
62 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz.U.06.205.1511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2006 r.
63 § 20 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.128.1070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2005 r.
64 § 20 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.141.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2006 r.
65 § 20 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.141.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2006 r.
66 § 20 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.141.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2006 r.
67 § 20 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.141.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2006 r.
68 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz.U.06.205.1511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2006 r.