Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1825

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy de minimis w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej "BGK", w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
2.  Do pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszego rozporządzenia nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. poz. 707).
§  2. 
1.  Pomoc de minimis jest udzielana mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 pkt 27 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.), zwanemu dalej "przedsiębiorcą telekomunikacyjnym", w formie udzielanej przez BGK gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym realizacji inwestycji szerokopasmowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji".
2.  Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji oraz art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289, z późn. zm.).
§  3. 
1.  Pomoc de minimis podlega kumulacji z inną pomocą zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji.
2.  Łączna wartość pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych różnowartości 200 000 euro, a w sektorze drogowego transportu towarów 100 000 euro.
3.  Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się zgodnie z art. 4 ust. 6 rozporządzenia Komisji.
§  4. 
1.  Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.
2.  Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta pomiędzy BGK a bankiem kredytodawcą.
§  5. 
1.  Gwarancja jest udzielana na wniosek o udzielenie pomocy de minimis składany przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do banku kredytodawcy.
2.  Wniosek o udzielenie gwarancji zawiera:
1) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543);
2) inne informacje wskazane przez bank kredytodawcę, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
3.  Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis dołącza się zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, otrzymanej w roku bieżącym oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
§  6.  Dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień udzielenia gwarancji.
§  7.  Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego na rzecz BGK.
§  8.  Pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).