Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1166

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2022 i 2433) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy de minimis w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej "BGK", w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2.  Do pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszego rozporządzenia nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. poz. 707).
§  2. 
1.  Pomoc de minimis jest udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom w formie udzielanej przez BGK gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych, jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji".
2.  Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji.
§  3. 
1.  Pomoc de minimis podlega kumulacji z inną pomocą zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji.
2.  Pomoc de minimis może zostać udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 tysięcy euro.
§  4.  Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się zgodnie z art. 4 ust. 6 rozporządzenia Komisji.
§  5. 
1.  Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.
2.  Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta pomiędzy BGK a bankiem kredytodawcą.
§  6. 
1.  Gwarancja jest udzielana na wniosek o udzielenie pomocy de minimis składany przez przedsiębiorcę do banku kredytodawcy.
2.  Wniosek o udzielenie pomocy de minimis zawiera:
1) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543);
2) opis projektu, w tym dzień jego rozpoczęcia i zakończenia;
3) lokalizację projektu;
4) koszty kwalifikowalne projektu;
5) kwotę pomocy finansowej potrzebną do realizacji projektu;
6) inne informacje wskazane przez bank kredytodawcę, niezbędne do dokonania oceny wniosku
3.  Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis dołącza się zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, otrzymanej w roku bieżącym oraz w dwóch poprzednich latach, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
§  7.  Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez przedsiębiorcę na rzecz BGK.
§  8.  Pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1671 oraz z 2017 r. poz. 921), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2433).